VIGTIG INFORMATION – Ved reducering af el-forbruget i Danmark, skal du være forberedt. Læs mere her…

VIGTIG INFORMATION – Læs mere her…

Øster Snede – Højmarksvej

Seneste opdatering 03.07.2023

PROJEKTAFSLUTNING

Hedensted Spildevand, Hedensted Kommune og Løsning Fjernvarme er nu helt færdige med at separere kloakken, lave nyt fortov og udrulle fjernvarme i Højmarksvej og vores fælles udførende entreprenør, Arkil, har afleveret og afsluttet projektet på tilfredsstillende vis.

 

Hvad skal ske nu?

Hedensted Spildevand færdigmelder nu separeringen af kloakken til Hedensted Kommune, som er myndighed på området og vil meddele de berørte ejendomme påbud om, at separere kloakken på egen grund og tilslutte til de nye kloakstik til hhv. regn- og spildevand.

Hedensted Kommune sender først et varsel om påbud til de berørte ejendomme og efterfølgende selve påbuddet om separering. Med påbuddet meddeles også en frist for, hvornår separeringen skal være gennemført hos den enkelte.

 

HUSK AT KUN EN AUTORISERET KLOAKMESTER MÅ UDFØRE KLOAKARBEJDER PÅ DIN GRUND!

 

Det er den autoriserede kloakmester, der færdigmelder separering af din kloak og indsender dokumentation herfor til kommunen. Hedensted Kommune registrerer separering af kloakken på din ejendom i BBR samt at du har efterlevet påbuddet om separering.

 

Der er ”lus” i kloakken

Den gamle ”fælleskloak” var så stor, at der var plads til både regn- og spildevand i de samme rør – undtaget når det regnede så voldsomt, at kloakken ikke kunne følge med, og det blandede regn- og spildevand løb urenset ud i naturen via ”overløb”.

 

I den nye separat kloak løber regn- og spildevand i hvert sit rør. Det betyder bl.a. at spildevandskloakken ikke bliver overbelastet når det regner meget og at det kun er regnvand der løber ud i naturen, hvis regnvandskloakken ikke kan følge med f.eks. ved skybrud.

 

I fm. separering af kloakken i Højmarksvej, er de berørte ejendommes stik blevet tilsluttet det nye spildevandsstik. Det betyder, at indtil de berørte ejendomme har fået skilt regn- og spildevand ad inde på egen grund og tilsluttet til de nye stik, løber både regn- og spildevand fortsat i det samme rør ude i vejen – i den nye spildevandskloak.

 

Spildevandskloakken er ikke lavet til at kunne rumme regnvandet og for at undgå at den overbelastes, er der etableret forbindelse til regnvandskloakken flere steder. De forbindelser kaldes for ”lus” og de skal sikre, at blandet regn- og spildevand løber ind i regnvandskloakken ved kraftig regn og ikke op på terræn eller ind i bygninger.

 

Lusene skal fjernes igen, så snart alle ejendomme har fået separeret deres kloak og tilsluttet til de nye stik. Når lusene er fjernet, vil der ikke længere ske overløb med opblandet spildevand til naturen.

 

Hedensted Spildevand gør derfor opmærksom på, at man ikke behøver at vente på påbud fra kommunen, før man får separeret sin kloak. Vi håber, at mange vil få det udført så snart som muligt, for jo før vi kan fjerne lusene, jo før får vi, borgerne og naturen glæde af den nye separatkloak!

 

Tak for samarbejdet

Hedensted Spildevand vil gerne takke alle, som har været berørt af projektet, for jeres forståelse, tålmodighed og accept af de ændringer og forsinkelser, som er opstået undervejs. Vi håber, at I bliver glade for jeres nye kloak!

 

Hedensted Spildevand ønsker alle en dejlig sommer.

Anna

Projektleder, HSPV

 

Senest opdatering 28.03.2023

Hedensted Spildevand og entreprenør, Arkil, er færdige med at separere kloakken i Højmarksvej. Dvs. at selve kloakarbejdet, hvor de gamle rør til blandet regn- og spildevand er udskiftet med nye rør til separeret regn- og spildevand, er udført og der er etableret nye stik til hhv. regn- og spildevand til alle ejendomme. Vi har dog fortsat delvis afspærring af Højmarksvej og skiltning for omkørsel, da vi skal have færdiggjort selve vejen og lagt asfalt på, før vi kan åbne for almindelig færdsel og bustrafik på Højmarksvej igen.

 

Hvad skal ske nu?

Det næste der skal ske er, at entreprenør Arkil etablerer det nye fortov langs Højmarksvej. I den forbindelse vil der blive sat kantsten og derefter kan vejen gøres færdig og ny asfalt lægges på, så vejen igen kan åbnes for trafik og busserne kan komme tilbage på de vante ruter.

 

Men inden Arkil kan begynde på det nye fortov, skal Fjernvarme lægge deres nye rør i jorden. Fjernvarme skal ligge i rabatten langs Højmarksvej, dér hvor det nye fortov skal være, derfor har vi valgt at vente med at etablere fortovet til Fjernvarme er færdige, så det nye fortov ikke skal brydes op igen når først det er etableret.

 

Fjernvarme forventer at kunne genoptage arbejdet umiddelbart efter påske. Så snart fjernvarme har lagt deres rør i jorden på strækningen fra Ribevej mod Kragelund, kommer Arkil tilbage og færdiggør fortov og vej for Hedensted Spildevand.

På baggrund af ovenstående har vi revideret vores tidsplan og vi kan nu melde ud, at vi forventer at afslutte arbejdet på Højmarksvej inden sommerferien 2023.

 

Koordinering med fjernvarme

Hedensted Spildevand og Løsning Fjernvarme arbejder tæt sammen om at koordinere vores projekter og så vidt muligt få dem til at ”følges ad”, så vi generer borgere og trafik mindst muligt og i kortest mulige periode samt hver især begrænser vores ressourceforbrug mest muligt.

 

Ifølge vores koordinerede tidsplan, skulle Fjernvarme være helt færdige med deres arbejder nu og vi havde forventet, at kunne afslutte kloakprojektet inkl. fortov og asfalt til udgangen af marts 2023. Desværre oplever Fjernvarme udfordringer med lange leveringstider på materialer og store efterspørgsel på specialuddannede folk, hvilket har resulteret i at deres projekt har ligget stille i nogle uger og derved også har forsinket færdiggørelsen af fortov og vej.

 

Mhp. at spare ressourcer og genanvende, hvor det er muligt, har Hedensted Spildevand aftalt med Løsning Fjernvarme, at de overtager byggepladsen på Ribevej, når vi er færdige der. Det betyder, at hegn og skurvogne bliver stående på pladsen, og at der fortsat vil være oplag af materialer, jord og maskiner, mens der rulles fjernvarme ud i Øster Snede.

 

Det er også Arkil, der graver for Fjernvarme, så det vil være samme logo, man vil se på maskiner og materiel på byggepladsen, og det er muligt det er Løsning Fjernvarme, der nu er bygherre og har ansvaret for byggepladsen, afspærringer og skiltning.

 

Det er tilfældigt, at Arkil har vundet opgaverne i udbud for både Hedensted Spildevand og Løsning Fjernvarme. De to entrepriser har ikke noget med hinanden at gøre; det er samme firmanavn, men to forskellige afdelinger hos Arkil, der varetager opgaver for hhv. fjernvarme og kloak.

Dette er blot til info, hvis nogen undrer sig over, at Arkil stadig er i området og har byggeplads, se de er færdige med at kloak for Hedensted Spildevand.

 

God Påske

Hedensted Spildevand beklager forsinkelsen af projektet og de generer det måtte medføre for borgerne i området. Vi håber på forståelse og tålmodighed lidt endnu og vi lover, at vi sammen med Arkil vil gøre alt hvad vi kan for at komme i mål med projektet og få det afsluttet inden sommerferien!

 

Hedensted Spildevand ønsker alle en dejlig Påske!

Anna

HSPV / Projektleder

 

Opdatering 12.12.2022

Separeringen af Højmarksvej forløber plantemæssigt. Entreprenør, Arkil, har løst de mindre udfordringer, som er dukket op undervejs, løbende og uden at arbejdet er gået i stå, så den aftalte tidsplan holder fortsat.

 

Gravearbejdet i Højmarksvej på strækningen fra Anna Knudsensvej til Ribevej er nu helt afsluttet og vejen har været åben for trafik i noget tid. I denne uge bliver der lagt asfalt på den strækning, hvilket betyder, at vi er nødt til at begrænse trafikken igen, men kun i nogle få dage, mens asfalten bliver lagt ud. Vi spærrer ikke helt, men regulerer med trafiklys, så man stadig kan passere i bil. Når der er lagt asfalt på, er vi helt færdige på dét stræk.

 

Arkil arbejder fra Ribevej og opad mod Kragelund nu og frem mod jul. Derfor er den strækning spærret for gennemkørsel og der henvises til de anviste omkørselsveje.

Beboere som skal til og fra deres ejendomme, opfordres til at køre langsomt og vise hensyn – hvilket vi også oplever at man gør, tak for det 🙂

 

Juleferie og nedlukning af byggepladsen

Som tidligere meldt ud, holder vi juleferie og lukker byggepladsen ned imellem jul og nytår. Arkil har sidste arbejdsdag torsdag d. 22.12.22 og de starter op igen mandag d. 2.1.23.

 

I mellem jul og nytår vil byggepladsen være ryddet op og lukket af og vi vil så vidt muligt rydde arbejdsområdet og gøre det farbart for fodgængere og cyklister, mens der ikke arbejder på vejen.

 

Vi kan desværre ikke åbne Højmarksvej for gennemkørsel på strækningen fra Ribevej og opad i juleferien, da vi ikke kan gøre vejen jævn og til at køre sikkert på. Der vil fortsat være åbent for beboere i ét spor og vi henviser i øvrigt til de anviste omkørselsveje.

 

Koordinering med Fjernvarme

Hedensted Spildevand er opmærksomme på, at der er planlagt udrulning af fjernvarme i Øster Snede, og at fjernvarme også vil lægge rør ned i Højmarksvej, hvor vi også graver.

 

Hedensted Spildevand koordinerer altid, så vidt det er muligt, vores gravearbejder med eventuelle andre aktører, dels for at spare ressourcer og skåne miljøet, dels for at minimere de gener, som anlægsarbejder medfører for de omkringboende borgere.

 

Det var oplagt at koordinere kloak- og fjernvarmeprojektet på Højmarksvej og så vidt muligt grave sammen, men desværre var vi allerede midt i opstart af kloakprojektet, da vi blev orienteret om fjernvarmes planer. Det skyldes, at beslutningen om at udrulle fjernvarme i Øster Snede ikke var taget endnu, da vi gik i gang med at planlægge kloakeringen, og derfor var hverken fjernvarme eller vi klar over, at vi skulle til at grave i samme område i næsten samme periode.

 

Hedensted Spildevand og Løsning Fjernvarme er nu i tæt dialog om begge projekters videre forløb og vi gør alt hvad vi kan for at koordinere vores arbejder, eksempelvis venter vi med at etablere det nye fortov langs Højmarksvej til efter Fjernvarme har lagt deres rør, så de ikke skal bryde et nyt fortov op når de skal grave dér.

 

Samtidig vil vi gerne mindske generne for borgerne mest muligt og vi har hele tiden fokus på, om de tiltag vi gør for at spare ressourcer, opvejer de gener det måtte medføre for borgerne. På den baggrund har vi besluttet at lægge ny asfalt på den del af Højmarksvej, vi er færdige med, fjernvarme skal grave op igen om kort tid. Det er fordi vi har vurderet, at det er vigtigere at trafikken kan forløbe normalt dér, mens vi arbejder i den anden ende af Højmarksvej og har omkørsel dér, end at vi sparer nogle ressourcer på asfalt.

 

Hedensted Spilde håber på borgernes forståelse og tålmodighed – både ift. separering af kloakken og udrulning af fjernvarme i Øster Snede!

 

Glædelig jul og godt nytår

Hedensted Spildevand ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!

Som nævnt holder Hedensted Spildevand lukket mellem jul og nytår. Det betyder, at der ikke er nogen på kontoret og mails og telefoner besvares ikke i ferien.

 

Oplever man problemer med kloakken, kan man som altid ringe til Driftens vagttelefon, som besvares døgnet rundt.

 

Hovednummer og vagttelefon kan findes på Hedensted Spildevands hjemmeside.

 

Glædelig jul og godt nytår!

Anna

Projektleder, HSPV

 

Projektet er godt i gang

Hedensted Spildevand er godt i gang med separatkloakering af Højmarksvej sammen med entreprenør, Arkil, som vandt opgaven i udbud.

 

Arkil begyndte på gravearbejdet i begyndelsen af oktober og forventede at være færdige ved udgangen af marts 2023.

 

Indtil nu skrider arbejdet planmæssigt frem og den detaljerede tidsplan, som Arkil har lavet ved opstart af projektets holder fortsat.

 

Vi har ændret i projektet siden opstart

I forbindelse med opstarten og en nærmere granskning af projektet, har vi foretaget nogle ændringer i projektet, som begrænser de arealer vi skal grave op og derved forkorte perioden, hvor vi graver i vejen og er nødt til at henvise trafikken til de anviste omkørselsveje.

 

Ændringerne betyder, at vi ikke skal grave op i Ribevej og vi graver kun i Højmarksvej fra Anna Knudsensvej i stedet for fra Th. Jensens Vej, som først planlagt.

 

Ændringerne har ingen betydning for, hvilke ejendomme som bliver separeret og senere skal separere regn- og spildevand på egen grund.

 

Hvor langt er vi?

Vores entreprenør på projektet, Arkil, er færdige med det første stræk fra Anna Knudsensvej til Ribevej, så der igen er åbent for trafik i begge retninger på det stykke. Lige nu er de i gang ud for Højmarksparken og arbejder sig op ad Højmarksvej i retning mod Kragelund.

 

Mens vi har vejen gravet op, kan vi af sikkerhedsmæssige hensyn ikke holde vejen åben for gennemkørende trafik. Vi henviser til de skiltede omkørselsveje.

 

På afspærringen er skiltet med ”beboerkørsel tilladt” og det betyder, at borgere som har hus og indkørsel ud til Højmarksvej, altid kan komme til og fra boligen, ligesom hjemmehjælp, patienttransport mv kan køre til og fra alle husene. Vi opfordrer til, at man er opmærksom og tager hensyn til dem som arbejder og i det hele taget kører langsomt og forsigtigt i og omkring arbejdsområdet, så alle kan føle sig trygge – både trafikanter og dem som arbejder på vejen!

 

Juleferie og -travlhed

Der er sikkert mange, som er bekymrede for, hvordan gravearbejdet vil påvirke julens travlhed og mange gæstebud, derfor vil jeg allerede nu oplyse om, at vi også holder juleferie ved Hedensted Spildevand og det samme gør de hos Arkil.

 

Vi forventer at fortsætte helt frem til jul, men at byggepladsen holder lukket i julen og frem til efter nytår. Vi vil så vidt muligt lukke udgravninger og fjerne de afspærringer vi kan, sådan at der er mindst muligt der forstyrrer den almindelige færdsel i området henover juleferien.

 

Yderligere information om, hvornår vi arbejder og ikke arbejder, hvor der er åbent for trafik og hvor der spærres, lægges op her på hjemmesiden, når vi kommer lidt tættere på jul.

 

Spørgsmål eller noget der undrer?

Har man spørgsmål eller er der noget der undrer eller bekymrer angående projektet, er man altid velkommen til at ringe eller skrive til undertegnede eller til vores rådgiver, Mads, som varetager tilsyn mm. på projektet for Hedensted Spildevand.

 

Almindelig information vedr. projektet og dets fremdrift orienterer vi om løbende her på hjemmesiden.

 

Anna

Projektleder / Hedensted Spildevand

Opdatering 29.08.2022

 

Baggrund for projektet

Hedensted Spildevand har modtaget ønsker om en byggemodning på Højmarksvej. I forbindelse med denne byggemodning ønsker vi, at udføre kloakseparering af Højmarksvej fra Th. Jensens Vej, ud mod Kragelund.

 

Trafikale ændringer

Der vil komme en omkørsel rundt om selve gravearbejdet

 

Tidsplan

Start i oktober 2022 og forventes afsluttet omkring sommeren 2023

 

Kontaktpersoner

Rolle

Firma

Kontaktperson

Telefon nr.

Entreprenør:

I Udbud

  

Rådgiver

CS Consult

Mads Kristensen

2627 5225

Bygherre:

Hedensted Spildevand A/S

Anna Mondrup Van Tienen

7674 9279

    

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER

Spildevand
Erhverv
Tømningsordning
Sikkerhed
Kundeservice
Om os