VIGTIG INFORMATION – Ved reducering af el-forbruget i Danmark, skal du være forberedt. Læs mere her…

VIGTIG INFORMATION – Læs mere her…

Hedensted – Præstelunden mfl Separatkloakering

Præstelunden, Præstemarken og Præstemarksvej

Opdateret 17.11.2022

Projektets afslutning

Separering af kloakken på Præstemarken, Præstegårdsvej og Præstelunden er nu udført og der er lagt ny asfalt de steder vi har haft gravet op.


Alle afspærringer er fjernet og der er igen adgang for kørende på alle vejene og for gående og cyklister på stierne forbi det nye regnvandsbassin og langs bækken.


Vores entreprenør, Ejvind Laursen, har fjernet hegnet og ryddet byggepladsen og har lavet det sidste færdigt omkring bassinet, så det nu er muligt at tage en gåtur i området og se det store tekniske anlæg, som bassinet egentlig er, helt tæt på. Vi synes selv det er blevet flot!


Teknisk anlæg og grøn oase – bassinet er begge dele

Hedensted Spildevand ejer området, hvor bassinet ligger, og som nævnt har bassinet status af teknisk anlæg, selvom vi har formet det som en naturlig sø omgivet af vild eng.


Det betyder, at Hedensted Spildevand ikke anlægger trampestier, sætter bænke og skraldespande op eller på anden vis etablerer rekreative forhold omkring bassinet.


Som forsyningsselskab må vi kun drifte og vedligeholde vores tekniske anlæg, men vi håber, at mange vil bruge området rekreativt.


Vi hegner ikke området ind og vi har givet bassinet de flade skråninger, så det er sikkert for alle at færdes omkring det.


Vi håber, at mange vil få glæde af den nye grønne oase på Præstemarken!


Vi gør dog opmærksom på, at vandet i bassinet er regnvand og altså overfladevand fra bl.a. tage og veje, det er ikke rent og det egner sig ikke til at bade i for mennesker!


Separering af kloakken på villavejene

Kloakeringen på villavejene er forløbet planmæssigt og uden større udfordringer.


Alle grundejere, som ikke har valgt at udtræde for regnvand, har fået to nye stikledninger ført ind på grunden, én til regnvand og én til spildevand. På spildevandsstikket er der sat en ny skelbrønd, medmindre den eksisterende var i så god stand, at den kunne genbruges.


Når vi bevarer en eksisterende skelbrønd, er det dels for at spare ressourcer og skåne miljøet, dels for at minimere opgravning og rod hos den enkelte grundejer.


Grundejerne skal selv stå for at skille regn- og spildevand ad inde på grunden og tilslutte til hhv. regnvandsstik og spildevandsskelbrønd.


Husk at det kun er en autoriseret kloakmester som må lave kloakarbejdet på privat grund.

Både regn- og spildevand løber til den nye spildevandskloak indtil det er skilt ad inde på grunden. Når regnvandet er skilt fra spildevandet inde på grunden, tilsluttes det regnvandsstikket og ledes derfra via regnvandskloakken til det nye bassin, mens spildevandet fortsat løber i spildevandskloakken og videre til vores renseanlæg.


Hvad skal ske nu?

Hedensted Spildevand meddeler nu Hedensted Kommune, at vi har udført Tillæg nr. 42 til Spildevandsplanen og er færdige med at separere kloakken på Præstemarken og dele af Præstegårdsvej og Præstelunden. Derefter skriver kommunen ud til alle berørte grundejere og varsler om, at grundejerne vil modtage et påbud om at separere på egen grund. Efterfølgende varsel om påbud, sender kommunen selve påbuddet om at separere til grundejerne.


Det er kommunen som meddeler, hvornår separeringen skal være færdig hos grundejerne. Fristen er typisk seks måneder, men det kan godt være både kortere og længere. Man må gerne begynde på separeringen allerede nu, selvom man ikke har fået påbud fra kommunen endnu.


Det er den autoriserede kloakmester, som udfører separeringen på privat grund, der meddeler kommunen at separeringen er udført. Kloakmesteren indsender også den dokumentation, som kommunen registrerer på ejendommen i BBR så det fremgår, at ejendommen er separatkloakeret.


Grundejerne skal selv afholde alle udgifter til kloakarbejder på egen grund.


Asfalt

Nogle grundejere har henvendt sig med spørgsmål til den nye asfalt, som nogle steder ikke ser så fin ud som før. Vi vil derfor oplyse til alle, at den asfalt der er lagt på nu, er det nederste grove lag, såkaldt GAB. Ovenpå GAB’en lægges et tyndere lag asfalt, det vi kalder slidlag, som er finere og mere glat i overfladen.


Man venter typisk et halvt til et helt år med at lægge slidlag på den nye asfalt, sådan at det hele får lov til at sætte sig og falde rigtig på plads. Slidlaget udjævner så eventuelle ujævnheder og fordybninger, når det lægges oven på GAB’en.


Det er Hedensted Kommune som står for at lægge slidlag på kommunens veje og pladser.


Tak for samarbejdet

Når forsyningen udfører et kloakprojekt som dette, kan det ikke undgås at gribe ind i mange menneskers hverdag mens det står på; vi støjer og støver og spærrer af det ene og så det andet sted, og ind imellem har vi brug for, at grundejere hjælper til, f.eks. ved at klippe en hæk ind, grave stauder op eller flytte campingvognen mens vi skal til. Det bliver til et samarbejde mellem forsyningen, entreprenøren og grundejerne og det har stor betydning for projektets succes, at alle bidrager til det samarbejde.


Hedensted Spildevand vil gerne sige tak til alle berørte grundejere for jeres tålmodighed, hjælpsomhed og gode tone overfor os og vores entreprenør – Tak for samarbejdet!


Anna


Projektleder / Hedensted Spildevand


Opdateret 05.07.2022

Status på 2. etape og sommerferie 2022

Udførelsen af den 2. etape af projektet Separering af Præstemarken m.fl. er forløbet planmæssigt og vi er nu godt og vel halvvejs.


Vi er færdige med gravearbejdet på selve Præstemarken og Præstegårdsvej hen mod rundkørslen/Dalbyvej, og mangler kun den sidste reetablering og asfalt.


I krydset Præstemarken/Præstegårdsvej blev vi udfordret af mange andre ledninger og kabler i jorden, som gjorde det umuligt at anvende det almindelige udstyr til sikring af udgravningen. Det betød, at vores entreprenør var nødt til at udvide gravearealet for ikke at gå på kompromis med sikkerheden. Derfor var Præstemarken og adgangsvejen til husene dér helt spærret i en periode og vi var i den forbindelse nødsaget til, at etablere en rednings- og brandvej igennem en privat have, for også at sikre ordentlige og lovmæssige sikkerhedsforhold for beboerne.


Hedensted Spildevand vægter altid sikkerhed og gode arbejdsforhold højest, både hos os selv, på vores byggepladser og hos de borgere, vi berører med vores arbejder, uanset at det koster på tid og økonomi. Vi er også opmærksomme på, at det nogle gange betyder, at vi forstyrrer mere og i længere tid, og vi vil gerne takke beboerne på Præstemarken for deres forståelse og tålmodighed – i sær til beboerne som lagde have til vores redningsvej, tak!


Vi forventer ikke, at vi møder lignende udfordringer i resten af projektet, men der vil altid vise sig mindre ting, som en hæk der skal klippes eller et bed der skal flyttes mens vi er i gang. Vi har kun mødt forståelse og hjælpsomhed indtil nu og det skal alle have tak for – det gør arbejdet lettere og resultatet bedre!


Vi håber på et fortsat godt samarbejde i resten af projektet!


Sommerferie 2022


Vi arbejder de kommende to uger frem mod sommerferien i Præstegårdsvej hen mod Øster Ringgade. Arbejdet dér forløber planmæssigt.


Vores entreprenør, Ejvind Laursen A/S, holder sommerferie i ugerne 29, 30 og 31, og byggepladsen lukkes helt ned i perioden. Det betyder, at afspærring, der skærmer arbejdsområdet, tages ned. Kun hvor der er åben udgravning, bibeholdes afskærmning og skiltning. Præstegårdsvej vil fortsat være spærret. Der vil være adgang til Præstemarken fra Dalbyvej og der vil være adgang til Præstelunden fra begge sider.


Undertegnede holder sommerferie i ugerne 28, 29 og 30. Jeg vil derfor opfordre til, at man henvender sig i denne  uge, hvis man har noget, man gerne vil have afklaret eller aftalt inden ferien. Ellers er jeg til at træffe igen fra mandag den 1. august 2022.


Hedensted Spildevand holder sommerferielukket i uge 29 og 30. Det betyder, at der ikke er nogen på kontoret og telefonbeskeder og mails ikke bliver besvaret i perioden.


Ved akutte problemer, som ikke kan udsættes, kan man ringe på vores hovednummer, som viderestiller til vagten.


Oplever man problemer med kloakken, kan man som altid ringe til Driftens døgnvagt, som man finder på vores hjemmeside.


Opstart efter ferien

Arbejdet påbegyndes igen i uge 32 og det vil igen blive nødvendigt at afspærre dele af Præstegårdsvej, hvor vi arbejder, og Præstemarken, da vi fortsat vil have materiale plads ved bassinet og kører med materialer og maskiner derfra.

Ved opstart fortsætter vi ad Præstegårdsvej hen til krydset ved Præstelunden. Når vi er færdige i Præstegårdsvej, starter vi på Præstelunden. Vi forventer at det bliver sidst i august eller først i september.

Hedensted Spildevand ønsker alle en dejlig sommer!

Anna Mondrup Van Tienen

Projektleder

Opdateret 11.04.2022

Opstart af 2. Etape

Opstart af den 2. etape af projektet Separering af Præstemarken m.fl. nærmer sig.


I fm. afslutningen af den 1. etape, som bestod af etablering af et regnvandsbassin ved Præstemarken, meddelte Hedensted Spildevand, at forventet opstart på 2. etape var begyndelsen af april 2022. Den forventede opstartsdato er rykket ca. en måned. Derved opnår vi en mere hensigtsmæssig brug af vores ressourcer og sikrer en mere effektiv og sammenhængende udførelse af projektets 2. etape.


Vi påbegynder arbejdet med den 2. etape i begyndelsen af maj 2022.


Hedensted Spildevand forventer, at udførelsen af den 2. etape, kommer til at vare 3-4 måneder. Vi har altså en forventning om, at projektet afsluttes inden udgangen af august 2022, men mange faktorer spiller ind og kan have betydning for, hvordan fremdriften i projektets udførelse bliver, så det er ingen garanti for, hvornår vi er færdige – blot et forsigtigt gæt!


Hvad skal ske?

I den 2. etape af projektet skal vi til selve separeringen af regn- og spildevand for villavejene Præstemarken samt dele af Præstegårdsvej og Præstelunden. Det betyder, at vi graver op i vejene og fjerner den gamle fællesledning, som vi erstatter med to nye kloakledninger, én til regnvand og én til spildevand. Vi graver også op ud for hver ejendom, da vi også skal skifte stikledningerne ind til den eller de private skelbrønde.

Vi starter på Præstemarken ved det nye bassin og arbejder os opad mod villavejene. Hvordan vi så bevæger os videre, når vi når til Præstegårdsvej, er ikke helt fastlagt endnu og vi kan derfor ikke sige præcist, hvor vi er, eller hvilke veje er spærret hvornår. Dette meldes ud løbende og så snart vi har planlagt det næste skridt i projektet.

De af jer som har lavet aftaler med undertegnede om særlige behov for adgang til ejendommen eller andet, kontakter jeg direkte efter påske og inden vi starter op.

Vi opdaterer løbende om projektet hér på hjemmesiden og vi opfordrer til, at man jævnlig går ind på siden og holder sig orienteret om, hvor langt vi er og hvad der skal ske i kommende uger.

Man er også altid velkommen til at kontakte projektleder Anna Mondrup Van Tienen, enten på mail: amvt@hspv.dk eller telefon: 76749279.

Hedensted Spildevand ønsker alle en god Påske!

Opdateret 20.12.2021

Hedensted Spildevand er ved at afslutte første etape af projektet Separering af Præstelunden m.fl.

Den første etape i projektet var etablering af et stort regnvandsbassin, hvor alt tag- og overfladevand fra de separerede ejendomme skal samles og forsinkes, inden det ledes ud i bækken, Tilløb til Torup bæk.


Hvor langt er vi kommet?

Forbipasserende har kunnet følge med i arbejdet, når de er gået forbi på Præstemarken, og mange har nok undret sig over, hvor stort bassinet er. Det skyldes, at bassinet er planlagt til med tiden at skulle rumme tag- og overfladevand fra en stor del af Hedensted by. Foreløbig vil det dog kun være tag- og overfladevand fra de ejendomme, som skal separeres nu, der ledes dertil, men fordi bassinet har et fast vandspejl, vil det fyldes op til det bestemte niveau og komme til at ligne en sø.

Vi er næsten færdige med at etablere bassinet. Dén ende af bassinet, som ligger mod Præstemarksvej, venter vi med at grave ud, fordi vi skal bruge arealet til byggeplads, når vi udfører anlægsarbejdet på villavejene. Det er svært at finde plads til skurvogne, materialer og maskiner på villavejene, når vi samtidig skal grave vejene op og også holde adgangsveje åbne for beboerne. Derfor beholder vi byggepladsen ved bassinet og laver den sidste del færdig dér, når vi også er færdige med at separere kloakken på villavejene.


Teknisk anlæg og grøn oase – bassinet kan det hele

Hedensted Spildevand vil gerne bidrage til, at øge biodiversiteten i kommunens grønne oaser. Derfor har vi sammen med Hedensted Kommune besluttet, at vi ikke udlægger muld og sår græs på det grønne areal omkring det nye bassin. I stedet lader vi den næringsfattige råjord ligge som vækstlag for de vilde planter, vi gerne vil have til at etablere sig i området.

For at hjælpe de vilde planter lidt på vej, sår vi en speciel engblomst blanding i råjorden til foråret. De vilde planter er lidt længere om at etablere sig end almindeligt plænegræs, men når først de har fået fat, vil vores tekniske anlæg, regnvandsbassinet, være en grøn oase med masser af biodiversitet til glæde for insekter og fugle.


Udtræden for regnvand – du kan nå det endnu!

De grundejere, som har besluttet at udtræde for regnvand og sælge afledningsret og -pligt tilbage til Hedensted Spildevand, har indsendt erklæring derom til brug for at aftalen tingslyses på ejendommen. Tinglysningsprocessen er nu sat i gang og de pågældende grundejere vil blive kontaktet direkte af landinspektøren i starten af det nye år.

Er du i tvivl, om du skal lade din ejendom udtræde for regnvand og har brug for mere tid til at tage en beslutning, kan du nå det endnu! Frem til 1. marts 2022 kan du meddele Hedensted Spildevand, hvis du ønsker at udtræde. Det betyder blot, at tinglysning af aftalen vil komme med i en senere pulje til landinspektøren og at udbetaling af de 18.000,00 kr. vil ske på et senere tidspunkt end for dem som allerede har besluttet sig og har indsendt erklæring til Hedensted Spildevand.


Hvad skal ske nu?

Hedensted Spildevand og vores entreprenør, Ejvind Laursen A/S, forventer at gøre det sidste arbejde omkring bassinet færdigt i år. Derefter lukkes byggepladsen ned i en periode frem til vi går i gang med separeringen på Præstemarken og en del af Præstelunden og Præstegårdsvej.

Vi påbegynder arbejdet på villavejene i april 2022.

De grundejere, som har henvendt sig til undertegnede med bekymringer omkring adgangsforhold i forbindelse med gravearbejdet omkring deres ejendom, vil blive kontaktet af undertegnede i god tid før vi går i gang. Vi vil sammen med vores entreprenør lave aftaler med de pågældende grundejere om, hvordan vi bedst sikrer hensynet til de behov som måtte være, f.eks. adgangsvej for kørestolsbrugere, hjemmehjælp, patienttransport o.a.

Vi kan ikke love, at gravearbejdet ikke vil medføre gener for de omkringboende, men vi vil gøre alt hvad vi kan for at sikre, at alle kan føle sig trygge i vished om, at hjælp kan komme frem – både den planlagte og hvis der skulle ske noget uventet!


Spørgsmål, tvivl eller bekymring?

Dukker der spørgsmål op eller er man i tvivl, f.eks. om vilkårene ved at udtræde for regnvand, eller har man en bekymring, f.eks. omkring adgangsforhold under gravearbejdet, er man altid velkommen til at kontakte undertegnede ved at ringe eller skrive.

Anna Mondrup Van Tienen

Projektleder

BAGGRUND FOR PROJEKTET

Hedensted Kommune har vedtaget et tillæg til spildevandsplanen, der ændrer status for en del af Præstelunden, Præstemarken og en del af Præstegårdsvej, fra at være fælleskloakeret (regnvand og spildevand i samme ledning) til at være planlagt separatkloakeret (regnvand og spildevand i hver sin ledning) og med mulighed for at udtræde for regnvand. Tillægget har været i 8 ugers offentlig høring før vedtagelsen.

Du kan læse hele spildevandsplantillægget hér.

Baggrunden for at separere kloakken i området og tilbyde grundejerne, at udtræde for regnvand, er et ønske om at reducere antallet af overløb fra det gamle fællessystem til vandløbet, tilløb til Torup Bæk fra Torup, samt at mindske dét ressourceforbrug, der er ved at pumpe og rense fællesvand, som er en blanding af spildevand og regnvand.

Målet er, at det kun er spildevand som ”flyttes” og renses på vores renseanlæg, mens regnvand så vidt muligt håndteres dér hvor det falder, dvs. ved at lade det sive ned i jorden, fordampe gennem planter eller løbe ud i vandløb eller sø. For at opfylde målet, skal regn- og spildevand skilles ad i hver sit kloaksystem; det skal separeres.

Når regnvand fra tage og belægninger samles i rør med udløb i en recipient, skal udløbet forsinkes, så de store og pludselige vandmængder ikke ødelægger vandløbets bund og brinker. Det gør vi ved først at samle regnvandet i et bassin, hvorfra det løber langsomt og kontrolleret ud i recipienten. Det er skånsomt for vandløbet og det dyre- og insektliv, der findes i og omkring det.

KONTAKTPERSONER:

Firma:

Kontaktperson:

Telefon

Hedensted Spildevand A/S

Anna Mondrup Van Tienen

7674 9279

Ejvind Laursen A/S

Jesper Nielsen

7675 2308

HVAD SKAL SKE?

Hedensted Spildevand skal udskifte ledninger i jorden fra én ledning til to ledninger og etablere et regnvandsbassin, hvis formål er at opsamle regnvandet fra området og forsinke udledningen til vandløbet.

Alle grundejere i området skal derfor skille regn- og spildevand fra deres ejendom ad. Det kan ske ved, at alt regnvandet fra ejendommen frakobles kloakstikket og i stedet nedsives inde på privat grund. Derved udtræder ejendommen for regnvand og grundejer har mulighed for at sælge tilslutningsretten for regnvand tilbage til Hedensted Spildevand.

Sælges tilslutningsretten tilbage, tilbagebetaler Hedensted Spildevand en del af tilslutningsbidraget. Beløbet som tilbagebetales er 18.000 kr. inkl. moms.pr. ejendom som udtræder.

Man kan også vælge fortsat at aflede regnvandet til Hedensted Spildevands regnvandskloak. Der vil så ikke ske tilbagebetaling af en del af tilslutningsbidraget, da ejendommen fortsat er med i kloakfællesskabet for både regn- og spildevand.

I forbindelse med arbejdet vil stikket til de pågældende ejendomme blive fornyet. Hvis man fortsat ønsker at aflede regnvand til Hedensted Spildevands kloak, vil det gamle stik udskiftes med to nye stik – ét til regnvand og ét til spildevand. Vælger man at udtræde for regnvand, får man ét nyt spildevandsstik.

HVAD KOSTER DET?

Hedensted Spildevand afholder alle udgifter til arbejdet i de offentlige arealer samt til fornyelse af stik til ejendommene.

Grundejerne skal selv betale for kloakarbejdet inde på privat grund, dvs. adskillelse af regn- og spildevand, etablering af faskiner eller anden nedsivningsløsning til regnvandet for dem som ønsker at udtræde, eller tilslutning af hhv. regn- og spildevand til de nye stik.

HUSK at alt kloakarbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Det er kloakmesteren som sørger for at færdigmelde arbejdet til kommunen samt indsender ny kloaktegning og erklæring om, at intet regn- eller drænvand løber til kloakken, hvis man har valgt at udtræde for regnvand.

HVORNÅR KOMMER VI?

Hedensted Spildevand påbegynder arbejdet i september 2021.

Det første vi går i gang med er etablering af regnvandsbassinnet på det grønne område ved åen. Entreprenør Ejvind Laursen er allerede i gang med at rydde buskads og gøre området klar og i den kommende uge, uge 38, starter de på selve gravearbejdet.

Derefter følger udskiftning af kloak og stikledninger på villavejene; Præstelunden, Præstemarken og Præstegårdsvej, med forventet opstart i foråret 2022. Den endelige rækkefølge og tidsplan er ikke fastlagt endnu. Arbejdet forventes afsluttet omkring årsskiftet 2023.

Når Hedensted Spildevand er helt færdige med kloakeringen, vil kommunen fastsætte en frist for, hvornår I senest skal have ændret kloak systemet på jeres grund så regnvand og spildevand er adskilt.

HVAD BETYDER ARBEJDET FOR HVERDAGEN?

Udskiftningen af de gamle ledninger betyder, at vi skal grave i veje og fortove og det kan desværre ikke undgås, at vi både støjer og støver mens det står på.

Hedensted Spildevand og vores entreprenør, Ejvind Laursen A/S, vil gøre hvad vi kan for at begrænse generne.

Der arbejdes som udgangspunkt kun mellem kl. 7.00 og kl. 17.00 på hverdage. Dog vil levering af materialer o.a. kunne forekomme uden for dette tidsrum og uforudsete hændelser under arbejdets udførelse kan også betyde, at der må arbejdes på andre tider af døgnet.

Omkørsler vil blive nødvendige, når der graves, ligesom ændrede tilkørselsforhold, når den enkelte matrikel passeres. Der vil altid være gående adgang til alle ejendomme.

Har du særlige behov i forhold til adgang, f.eks. adgang for kørestolsbruger eller handicapbil, bedes du kontakte undertegnede, så vi kan aftale en løsning, der tilgodeser dine behov.

FOTOREGISTRERING OG BYGGELOVENS §12

Hedensted Spildevand laver en udvendig fotoregistrering af de huse, hvor der graves tæt på. Det sker for at kunne påvise, om eventuelle revner er opstået/udviklet under anlægsarbejdet, eller om det er gamle skader. Der laves fotoregistrering af alle bygninger, herunder udhuse, garage/carporte samt af evt. støttemure mv.

Det er firmaet CS Consult der laver fotoregistreringen for Hedensted Spildevand.

I behøver ikke at være hjemme, når registreringen foretages, men hvis I ønsker det, kan det aftales.

Hedensted Spildevand skal også henlede opmærksomheden på Byggelovens §12, hvormed ansvar og pligter ved bygningsnære anlægsarbejder er fastsat.

Du kan læse Byggelovens §12 hér:

Er der forhold ved din ejendom, som bekymrer dig i forhold til gravearbejdet, bedes du kontakte Hedensted Spildevand, så vi kan finde en løsning, inden vi begynder at grave.

De ejendomme, som vi skal grave tæt på, når vi graver ud til bassinet, har fået varsel om fotoregistrering og information om Byggelovens §12, sammen med det udsendte informationsbrev. Alle øvrige ejendomme vil få tilsendt varsel om fotoregistrering og information om §12, når vi nærmer os at skulle grave ved dem, dog senest to uger før vi begynder arbejdet!

INFORMATION OG KONTAKT

Ovenstående informationer er sendt til alle berørte grundejere med post sammen med særskilt information om muligheden for at udtræde for regnvand og dén formular, man skal bruge, hvis man ønsker at udtræde. Hedensted Spildevand sender ikke flere informationer ud med post, men orienterer generelt via vores hjemmeside eller tager direkte kontakt til grundejerne ved konkrete spørgsmål eller vigtig information.

Der vil løbende blive lagt informationer op hér på hjemmesiden, efterhånden som arbejdet skrider frem. Ønsker man at modtage en sms, når der er lagt nyt på hjemmesiden, kan man tilmelde sig sms-service ved at sende en e-mail til amvt@hspv.dk med navn og dét telefonnummer, man ønsker at modtage sms på.

Har man spørgsmål eller andet vedr. projektet, er man altid velkommen til at ringe eller skrive til undertegnede ved Hedensted Spildevand på telefon: 76749279 eller email: amvt@hspv.dk.

Anna Mondrup Van Tienen

Projektleder

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER

Spildevand
Erhverv
Tømningsordning
Sikkerhed
Kundeservice
Om os