Projekter


Hedensted Spildevand er altid i gang - herunder finder du oplysninger om igangværende projekter.

Juelsminde - Kloakering af sommerhusområde

Seneste opdatering: 14.04.2021

14.04.2021

Generel orientering

Hedensted Spildevand bringer hér en generel orientering til grundejere, gæster og andre med interesse i sommerhuskloakeringen i Juelsminde. Det glæder os at kunne sige, at det bliver én af de sidste, fordi vi nu er meget tæt på at være helt færdige med jeres nye kloak!

Når alle pumpestationer er idriftsat og afprøvet med succes, og reetablering af både veje og rabatter er helt færdig, afholder Hedensted Spildevand en egentlig afleveringsforretning med vores entreprenør, Vejlby Kloakservice. I den forbindelse gennemgår vi sammen med entreprenøren hele området, alle veje og rabatter, og eventuelle fejl eller mangler ved arbejdet vil blive noteret og aftalt udbedret.

I afleveringsforretningen deltager kun repræsentant for Vejlby Kloakservice og for Hedensted Spildevand, fordi vi ikke må samles så mange mennesker pga. Covid-19.

Efter afleveringen inviterer Hedensted Spildevand alle grundejerforeningens formænd og -kvinder til en gennemgang i hhv. område Syd og Nord mhp. at få grundejerforeningens accept af reetableringen. Det er ikke aftalt endnu, hvorvidt entreprenøren også deltager, ligesom vi heller ikke ved endnu, om menige bestyrelsesmedlemmer i grundejerforeningerne vil få mulighed for at deltage. Det afhænger alt sammen af, hvilke Covid-19-restriktioner der gælder når vi når dertil.

Alle grundejere opfordres til at tage kontakt til projektleder ved Hedensted Spildevand, Anna Mondrup Van Tienen på tlf. 22 37 57 86 eller mail; amvt@hspv.dk, hvis I har spørgsmål eller bemærkninger til reetableringen i jeres område. Jeg besvarer alle henvendelser direkte pr. mail eller telefon og vi kan også aftale at mødes i området, hvis der er grund til at besigtige dét henvendelsen, drejer sig om – så længe vi kun samles et par stykker, bærer mundbind og holder afstand går det nok!

Alternativt kan man henvende sig til grundejerforeningens formand eller -kvinde, som kan viderebringe jeres bemærkninger til undertegnede i fm. gennemgangen af området.

De grundejere som konstaterer, at der er sket skade på kabler til deres robotplæneklipper i fm. gravearbejdet, bedes også rette henvendelse til Anna Mondrup Van Tienen. Hedensted Spildevand vil sørge for, at eventuelle graveskader på kabler bliver udbedret og dette aftales individuelt med hver grundejer, som henvender sig om dette,

En sidste fælles besked til alle som færdes i sommerhusområderne i Juelsminde, handler om, hvordan I bedst passer på jeres nye – og bløde – rabatter, når først entreprenøren er taget hjem og hverdagen indfinder sig med sommertravlhed og masser af folk i husene.

Afledningen af regnvand fra vejene sker ved, at vandet løber af vejen og nedsiver gennem græsset i rabatten. Hvis jorden i rabatterne stampes/komprimeres så hårdt at de bliver kørefaste, ødelægges samtidig jordens evne til at optage regnvandet, som så i stedet vil lægge sig i pytter på veje og rabatter. Derfor er jorden i rabatterne stadig blød under den jævne overflade. Med tiden vil græssets rodnet danne en tæt struktur, som kan holde til at man kører på det, men samtidig lader regnvandet sive igennem og ned i jorden. Indtil da vil al kørsel og parkering i rabatterne medfører, at der dannes dybe kørespor og ujævnheder i den bløde jord.

Hedensted Spildevand retablerer veje og rabatter til samme udseende og funktion, som før vi gravede op, jf. ovenstående forklaring. Det betyder, at ansvaret for at vedligeholde veje og rabatter, når projektet er afsluttet og retableringen er accepteret, igen påhviler grundejerforeningerne i området. Hedensted Spildevand udfører derfor ikke yderligere retablering eller reparationer senere, hvis der er påført skader på veje eller rabatter i løbet af sommeren.

Vi er opmærksomme på, at det vil blive en udfordring at finde plads til parkering, når I ikke kan bruge rabatterne, og vi opfordrer derfor til, at I hjælper hinanden og f.eks. laver aftaler med naboer og genboer om, at de kan parkere i jeres indkørsel, når I ikke selv skal bruge den, og tilsvarende laver aftaler om parkeringsmulighed, når I ved at I bliver flere i huset end I har parkeringsplads til.

Status på de enkelte etaper:

Etape 2 / Område Syd

I område Syd fik grundejerne besked om, at de nu må tilslutte deres huses spildevand til den nye kloak den 25. februar og mange er allerede i fuld gang med at få udført kloakarbejdet inde på deres egen grund.

Vejene i område SYD er reetableret og Hedensted Spildevand har gennemgået vejene sammen med entreprenøren. Vi mangler stadigvæk nogle områder i rabatten og det vil blive ordnet snarest. Når det ikke er helt færdigt endnu i Syd, skyldes det, at vi sammen med entreprenøren har prioriteret at lave selve kloakken og pumpestationerne færdige i Område Nord, så grundejerne dér også kan få lov at tage den nye kloak i brug så snart som muligt!

Grundejerne i Syd vil modtage opkrævning på tilslutningsbidrag i løbet af foråret. De sendes ikke ud på én gang, så nogle har allerede modtaget opkrævningen, mens andre vil modtage den senere på foråret.

Fristen for at tilkoble til den nye kloak er udgangen af året 2021.

Husk at I skal have en autoriseret kloakmester til at lave kloakarbejdet på jeres private grund. Kloakmesteren færdigmelder tilslutningen til Hedensted Kommune.

Etape 3 / Område Nord

I område Nord er de sidste pumper netop monteret og hele systemet er ved at blive afprøvet, så vi er sikre på, at alt virker som det skal.

Grundejerne i Nord må begynde at tilkoble deres huses spildevand til den nye kloak fra den 16. april 2021 – altså på fredag!

Fristen for, hvornår tilkoblingen skal være udført, meldes ud lidt senere på året.

Opkrævning af tilslutningsbidrag sker løbende og de første forventes sendt ud i løbet af sommeren.

Bemærk: samme telefonnummer – ny email!

Undertegnede, Anna Mondrup Van Tienen, tiltrådte pr. 6. april 2021 som projektleder ved Hedensted Spildevand. Jeg fortsætter som ansvarlig projektleder for sommerhuskloakeringen i Juelsminde og det er fortsat mig I kan henvende jer til i fm. kloakeringen.

Mit telefonnummer er uændret: 22 37 57 86.

Min mailadresse er ændret til: amvt@hspv.dk.

I er som altid velkomne til at ringe eller skrive til mig, hvis I har spørgsmål, bemærkninger eller forhold der undrer, og jeg vil gøre mit bedste for at svare og finde løsninger, som alle kan være tilfredse med!

Anna

 

25.02.2021

Opdatering omkring område SYD/Etape 2

Nu er ventetiden forbi i område Syd. Spildevandsanlægget er nu klar til at modtage spildevand fra sommerhusene. Husk at arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester og at der skal sendes en færdigmelding ind til Hedensted kommune, når arbejdet er udført.

Vi sender løbende tilslutningsbidrag ud for tiden, og nogen har allerede modtaget denne. De som har tilmeldt sig eBoks vil få regningen dér, og ellers kommer den med posten.  

Den sidste reetablering i område syd vil også finde sted indenfor den nærmeste fremtid. Når den endelige reetablering er udført, vil vi gennemgå området med entreprenøren og grundejerforeningen.

Tillykke med den nye kloak, Hedensted Spildevand håber i bliver glade for den.

02.02.2021

Hedensted Spildevand håber, at alle grundejere og gæster i Juelsminde har nydt en dejlig juleferie i sommerhusområderne og at alle er kommet godt ind i det nye år!

Det glæder os at kunne meddele, at kloakeringen af sommerhusene nu er ved at være ved vejs ende og at også grundejerne i område SYD og NORD meget snart vil kunne tilslutte deres huses spildevand til det nye kloaksystem.

Det har været en ualmindelig mild og våd vinter og som alle nok har bemærket, har dét givet nogle udfordringer i forhold til pløredannelse og huller i veje og rabatter i område NORD. Vores entreprenør, Vejlby Kloakservice, har ydet en kæmpe indsats for at begrænse pløredannelsen og tilgodese færdslen i området, bl.a. ved løbende at lukke huller og kørespor i veje og rabatter, og samtidig med dette færdiggøre det sidste gravearbejde. Hedensted Spildevand takker Vejlby Kloakservice for indsatsen og for at de lykkedes med at gøre området nogenlunde farbart for alle i juleferien, på trods af at regnen blev ved med at sile ned og umuliggjorde den planlagte reetablering.

Også grundejere og gæster har været udfordret af regn og mudder, og alle glæder sig vist til, at arbejdet snart er overstået og veje, rabatter og indkørsler begynder at ligne sig selv igen. Hedensted Spildevand takker alle for jeres tålmodighed og forståelse for de særlige vilkår og restriktioner, vi har arbejdet under i år. Vi vil også gerne takke for de hensyn I har vist, når vi nogle gange har bedt om noget ekstra, f.eks. om ankomst til området før jul. Vi håber, I alle bliver glade for jeres nye kloak og at den viser sig alle vinterens mudrede prøvelser værd!

Reetablering SYD og NORD

Som tidligere nævnt, har det indtil nu ikke været muligt at slut-reetablere vejene, fordi det har været for vådt og mudret til at køre med den maskine, man bruger til formålet. Derfor havde vi aftalt med Vejlby Kloakservice, at den endelige reetablering af veje og rabatter skulle udføres senere på foråret, når det hele er tørret lidt op. Nu ser det dog ud til, at vi alligevel har lidt held med vejret; det er endelig blevet frostvejr og hvis det bliver ved lidt endnu, kan vores entreprenør måske komme til at lave den endelig retablering allerede i de kommende uger.

Tømningsordning

Hedensted Spildevand har stoppet tømningsordningen for sommerhusområdet i Juelsminde i fm. opstart af kloakprojektet. Da projektet var planlagt afsluttet i efteråret, ville alle tanke være sluttømt og sløjfet indenfor den almindelige tømningsfrekvens, men da projektets afslutning nu er rykket nogle måneder, vil især grundejerne i Etape 3, den sidste etape, opleve at deres tanke måske er ved at være fyldt.

Vi opfordrer derfor til, at man selv bestiller tømning af septiktank, især hvis man har været meget i huset i løbet af det sidste år, hvis huset udlejes eller hvis man forventer at samles mange i huset i løbet af foråret og inden man tilsluttes den nye kloak.

Grundejerne skal selv bestille og betale for tømning af septiktank, da sommerhusene ikke længere er en del af Hedensted Spildevands tømningsordning og heller ikke betaler til den.

Det er frivilligt om man vil have sin tank tømt og man kan frit vælge hvem man evt. vil bestille tømning hos. Ønsker man at bruge den samme entreprenør, som kørte tømningsordningen for Hedensted Spildevand, kan man ringe til FKS Slamson på tlf. 6342 1017.

Status på de enkelte etaper:

Etape 1

Område Midt er helt afsluttet og reetableringen er godkendt af grundejerforeningen.

Mange grundejere har allerede tilsluttet spildevand fra deres ejendom til det nye kloakanlæg og alt fungerer som det skal. Grundejerne i område Midt har frist til udgangen af maj 2021 til at få udført tilslutningen til det nye system.

Ligesom i resten af området vil Hedensted Spildevand og Vejlby Kloakservice gennemgå området til foråret og udbedre evt. mangler, som måtte vise sig efter vinteren. I område Midt er vejene reetableret med stenmel i stedet for knust asfalt og det er aftalt, at entreprenøren lægger bunker med stenmel forskellige steder i området til efterfyldning og reparation af vejene.

Etape 2

I område Syd er gravearbejdet helt færdigt, alle pumper er monteret og tilsluttet. De kommende uger vil vores elektriker, Daugård El, tilslutte og afprøve styring og alarmer på pumperne og sikre, at alt virker som det skal inden det nye kloakanlæg sættes i drift.

Hedensted Spildevand forventer at kunne meddele grundejerne i område Syd, at de kan tilslutte deres spildevand til den nye kloak fra uge 8, dvs. fra mandag d. 22. februar 2021.

Det er vigtigt, at ingen begynder at tilslutte til den nye kloak, før Hedensted Spildevand har givet besked om, at den er klar til drift. Dette meddeles på Hedensted Spildevands hjemmeside og alle grundejerne adviseres desuden pr. sms-service, hvis de har tilmeldt sig denne.

Tilslutningsbidrag bliver opkrævet i løbet af foråret og der er frist for tilslutning indtil marts 2022.

Etape 3

I område Nord er alt gravearbejdet netop afsluttet og vores elektriker og Hedensted Spildevands Drift er i gang med at montere og tilslutte pumper i pumpestationerne.

Når alle pumper er monteret og tilsluttet styring og alarm hos Hedensted Spildevand, skal hele systemet afprøves og tjekkes for fejl. Først når vi er sikre på, at alt virker som det skal, får grundejerne besked om, at de må tilslutte deres spildevand til det nye kloakanlæg.

Hedensted Spildevand forventer at kunne meddele grundejerne i område NORD, at de må tilslutte til det nye kloakanlæg fra uge 10, dvs. fra d. 8. marts 2021.

Også hér er det vigtigt, at ingen begynder at tilslutte til den nye kloak, før Hedensted Spildevand har givet besked om, at den er klar til drift. Dette meddeles på Hedensted Spildevands hjemmeside og alle grundejerne adviseres desuden pr. sms-service, hvis de har tilmeldt sig denne.

Tilslutningsbidrag bliver opkrævet i løbet af foråret og fristen for at tilkoble til det nye system meddeles ligeledes senere på året.

Hedensted Spildevand glæder sig til at kunne meddele grundejerne, at den nye kloak er klar til brug! Vi håber, at I alle bliver glade for den!

14.12.2020

Med regeringens seneste udmelding om skærpede restriktioner og nedlukning af yderligere 31 kommuner, heriblandt Lemvig, hvor vores entreprenør kommer fra og Hedensted, er der mange, der er blevet brugt på, hvilken indflydelse der vil have arbejdet fremdrift i Juelsminde samt genoprettelse af området til juleferien. Derfor orienterer Hedensted Spildevand om, hvilke overvejelser vi har gjort os og hvordan vi har besluttet at fortsætte os i den givne situation.

Hedensted Spildevand tager Covid-19-situtionen meget alvorligt og vi gør vores yderste for at bakke op om regeringens restriktioner for at begrænse smittespredningen! Samtidig er vi også meget bevidste om den betydning, det har for grundejerne og sommerhusgæsterne, området er farbart og gjort klar til juleferien, så alle kan nyde og prøve og rolig juleferie i sommerhusene i Juelsminde.

Hedensted Spildevand og Vejlby Kloakservice har overvejet situationen grundigt og har jeg enighed besluttet, at vi fortsætter arbejdet som planlagt frem til jul. Dvs. at entreprenøren udfører det sidste gravearbejde før ferien og udelukkende koncentrerer sig om, at reetablere veje og rabatter, rydde op i området og lukke byggepladsen ordentligt ned.

Vores beslutning beror på, at nedlukningen af ​​kommunerne ikke indebærer lukning af kommunegrænser, hvilket betyder, at firmaer som udfører manuelt arbejde og derfor ikke kan arbejde hjemmefra, frit kan krydse kommunegrænser for at udføre deres arbejde. Alle gældende restriktioner og anbefalinger om at bære mundbind, spritte hænder og undgå fysisk kontakt skal fortsat følges nøje!

Med i vores overvejelser er også, at vi forventer rigtig mange mennesker i sommerhusområdet i juleferien i år, netop pga. Covid-19-situtionen og det stigende smittetal især i de større byer. Derudover kan vi ikke vide, hvordan situationen udvikler sig og hvornår vi må starte arbejdet på igen efter nytår. Hvis nedlukningen fortsætter ind i det nye år, kan vi risikere, at arbejdet må ligge stille i en længere periode og i den situation er det vigtige, at byggepladsen er lukket ordentligt ned, vejene er farbare og at færdslen i området fungerer, selv det nye kloaksystem ligger ufærdigt under jorden.

Hedensted Spildevand henstiller til, at alle grundejere og besøgende i området viser hensyn til entreprenørarbejde i denne uge. Der bliver en masse kørsel med butik maskiner og det vil ikke være muligt for entreprenøren at rydde op og fylde huller taske sig, sådan som de har gjort indtil nu, hvis de skal nå i mål med reetableringen inden jul. Så… alle må indstille sig på, at det bliver en uge med pløre, støj og travlhed, inden julefreden kan sænke sig over området på fredag.

Derfor opfordrer vi også til, at alle som har mulighed for det, venter med at komme til området til fredag ​​d. 18.12. Dette for at begrænse antallet af parkerede biler og trafik i området, som vil besværliggøre entreprenørens arbejde. De som kommer i løbet af næste uge, opfordrer til, så vidt mulig ved parkere i egen indkøb og at undlade ved kontakt entreprenørens folk. Har man spørgsmål eller bemærkninger til reetableringen eller andet vedr. projektet, kan de stille til Anna Mondrup Van Tienen på tlf. 22 37 57 86 eller mail: amvt@k-lar.dk , som enten kan svare eller også noterer ned og besvarer / behandler henvendelsen når vi lukker byggepladsen på igen og går i gang med reetableringen i det nye år.

Vi håber, at vi kan genoptage arbejdet mandag d. 4.1.2021 og vi ser alle frem til, at kunne meddele at den nye kloak er færdig og klar til at blive taget i brug! Vi tager samtidig boboere og gæster i området for jeres tålmodighed og forståelse for de udfordringer, som det våde vejr og Covid-19-pandemien har betydning for kloakeringen af ​​jeres område!

Hedensted Spildevand ønsker alle en god og fredelig Jul og et festligt, Corona-frit Nytår!

07.12.2020

Så nærmer julen sig og hermed også årets sidste opdatering om sommerhuskloakeringen i Juelsminde.

Vi kan heldigvis meddele, at vores entreprenør, Vejlby Kloakservice, fortsat er uden Corona smittetilfælde i firmaet og også er kommet igennem ned lukningen af ​​deres nabokommuner i Nordjylland, uden at det har haft betydning for udførelsen af ​​deres arbejde i Juelsminde. Det betyder, at arbejdet forløber næsten planmæssigt og at vi nu tør håbe på, at vi kommer i mål med projektet uden længere stilstandsperioder pga. Corona ned lukning.

Det glæder vi os selvfølgelig over Hedensted Spildevand og vil i den sammenhæng takke Vejlby Kloakservice for deres butik indsats ifht. at holde arbejdet i gang og komme i mål med projektet til aftalt tid - trods udfordringer med Covid19-restriktioner, masser af nedbør og det nye frostvejr der lader vente på sig!

Samtidig afsender Hedensted Spildevand også en stor tak til grundejerne i hele området for at følge vores anbefalinger ifht. at holde afstand og kun henvende sig telefonisk eller pr. mail og ikke mindst for at udvise forståelse og tålmodighed mht. hullede veje og pløredannelse.

Genindspilning

Mht. reetablering af vejene efter gravearbejdet vil jeg starte med at beklage, at jeg i den sidste orientering fik skrevet, at alle vejene reetableres med stenmel. Dette er ikke korrekt. Det er kun de veje i område Midt (Etape 1), som før var belagt med knust asfalt, der nu er reetableret med stenmel, da knust asfalt ikke længere er lovligt at anvende som belægning. Alle andre veje reetableres med samme belægning som før vi gik i gang med at kloakere, din at de enkelte veje, som før var asfalteret, får lagt asfalt på igen, mens alle andre veje bliver reetableret med stabilgrus som de var før.  

Hedensted Spildevand har desuden besluttet, at alle de berørte grusveje bliver reetableret med et ekstra gruslag udover dét som var, for at sikre at entreprenøren har et lag tørt grus at arbejde med, når de skal planere og udjævne huller og kørespor. Vi håber, at vi derved opnår, at alle veje i området fremstår nogenlunde jævne og faste at færdes på i julen.

Juleferie

Hedensted Spildevand og Vejlby Kloakservice lukker byggepladsen ned og holder juleferie fra fredag ​​d. 18.12.20 til tirsdag d. 4.1.21. Det betyder, at der ikke bliver arbejdet i området mellem jul og nytår, så alle kan nyde juleferien i ro og fred.

Hedensted Spildevand er opmærksom på den gener, som pløredannelse og bløde rabatter har medført for grundejerne. Derfor har vi bedt Vejlby Kloakservice om at prioritere reetableringen af ​​veje og rabatter, selvom det betyder, at de så ikke når at blive helt færdige med gravearbejdet i område Nord inden jul, som det ellers var planlagt. Vejlby Kloakservice indstiller derfor gravearbejdet i ugen inden juleferien og bruger den sidste uge på at lukke arbejdspladsen ned og reetablere veje og rabatter.

Tømningsordning

Hedensted Spildevand har stoppet tømningsordningen for sommerhusområdet i Juelsminde i fm. opstart af kloakprojektet. Da projektet var planlagt afsluttet i efteråret, ville alle tanke være sluttømt og sløjfet indenfor den almindelige tømningsfrekvens, men da projektets afslutning nu er rykket nogle måneder, vil især grundejerne i Etape 3, den sidste etape, opleve at deres tanke er ved at være fyldt .

Vi opfordrer derfor til, at man bestiller tømning af septiktank, især hvis man har været meget i huset i løbet af det sidste år, hvis huset udlejes eller hvis man forventer at samles mange i huset i juleferien.

Bestil tømning inden jul og undgå at blive forstyrret i ferien og betale ekstra i helligdagene!

Grundejerne skal selv bestille og betale for tømning af septiktank, da sommerhusene ikke længere er en del af Hedensted Spildevands tømningsordning og heller ikke bedre til den.

Det er frivilligt om mand vil have sin tank tømt og man kan frit vælge hvem man evt. vil bestille tømning hos. Ønsker mand at bruge den samme entreprenør, som kørte tømningsordningen for Hedensted Spildevand, kan man ringe til FKS Slamson på tlf. 6342 1027.

Status på de enkelte etaper:

Etape 1

Område Midt er helt afsluttet og reetableringen er godkendt af grundejerforeningen.

Mange grundejere har allerede tilsluttet spildevand fra deres ejendom til det nye kloaksystem og alt fungerer som det skal. Grundejerne i område Midt har frist til udgangen af ​​maj 2021 til at få udført tilslutningen til det nye system.

Ligesom i resten af ​​området vil Hedensted Spildevand og Vejlby Kloakservice gennemgå området til foråret og udbedre evt. mangler, som måtte vise sig efter vinteren. I område Midt er vejene reetableret med stenmel i stedet for knust asfalt og det er aftalt, at entreprenøren lægger bunker med stenmel forskellige steder i området til efterfyldning og reparation af vejene.

Etape 2

I område Syd er gravearbejdet helt afsluttet, el-arbejdet er netop færdigt og Hedensted Spildevand er i gang med at montere pumperne i pumpestationerne. 

I område Syd er der enkelte veje som skal asfalteres. Asfalteringen bliver udført fra d. 15.12.2020 når alle pumper er monteret i pumpestationerne og arbejdet omkring dem er helt færdigt.

Reetableringen af ​​grusvejene i område Syd bliver udført i ugen på til juleferien, som beskrevet ovenfor.

Hedensted Spildevand forventer at kunne meddele grundejerne i område Syd, at de kan tilslutte deres spildevand til den nye kloak inden udgangen af ​​februar 2021. Tilslutningsbidrag bliver opkrævet i løbet af foråret og der er frist for tilslutning indtil udgangen af ​​2021.

Etape 3

I område Nord havde Vejlby Kloakservice forventet at kunne afslutte gravearbejdet inden jul, men det blev i stedet efter nytår fordi vi prioriterer reetablering af vejene.

Gravearbejdet er ellers godt i gang og el-arbejdet påbegyndes lige efter nytår.

Hedensted Spildevand forventer, at det nye kloaksystem i område Nord kan tages i brug i løbet af foråret og sikkert inden udgangen af ​​marts. Hvornår tilslutningsbidrag bliver opkrævet og hvornår der er frist for tilslutning til det nye system meddeler grundejerne i foråret, når vi også kan meddele at den nye kloak er klar til brug. Hedensted Spildevand ønsker ikke at indsamle præcise datoer ud, da der stadigvæk er stor usikkerhed om hvordan Corona-situationen udvikler sig og hvilke restriktioner der bliver meldt ud, som kan få betydning for arbejdet fremdrift.

Hedensted Spildevand ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!

Vi ser frem til at genoptage arbejdet og færdiggøre kloakeringen af ​​sommerhusområderne i Juelsminde efter juleferien.

Skulle der opstå problemer med kloakken eller andet relateret til kloakprojektet i ferien, bedes undertegnede, Anna Mondrup Van Tienen, kontaktes på tlf. 22 37 57 86 eller mail: amvt@k-lar.dk.

06.11.2020

Corona-smitten fortsætter med at stige i Danmark og i øjeblikket er det som om, hver dag byder på nye rekorder i smittetal og deraf følgende restriktioner. Hos Hedensted Spildevand og vores samarbejdspartnere følger vi udviklingen nøje og tager alle forholdsregler for at hjælpe med at bremse smitten, både internt på forsyningen og ude i vores igangværende projekter. Det betyder ændrede arbejdsgange og mindre direkte kontakt kollegaer og borgere imellem, og det kan ikke undgås, at det ind imellem går ud over effektiviteten i vores arbejde. Vi håber på jeres forståelse og opfordrer til, at alle udviser tålmodighed og hensyn, så vi hjælper hinanden igennem denne svære tid.

Den seneste udmelding fra regeringen, om nedlukning af Nordjyske kommuner, har også vakt bekymring for, om det vil have indflydelse på kloakeringen af ​​sommerhusområderne i Juelsminde. Dertil kan jeg meddele, at vores entreprenør, Vejlby Kloakservice, har til huse i Lemvig Kommune, som ikke er lukket ned. Vejlby Kloakservice har nogle få ansatte, som privat bor i én af de nedlukkede kommuner og som derfor ikke kan møde på arbejde under nedlukningen, men har jeg øvrigt mandskab nok til, at dette ikke vil få indflydelse på arbejdets udførsel i Juelsminde.

Hedensted Spildevand og Vejlby Kloakservice er opmærksomme på, at vi nok må forvente yderligere nedlukning af kommuner og måske endda af hele landet i den kommende tid. Da en sådan nedlukning kan meddeles med at få timere varsel, har vi aftalt følgende i fht. akut nedlukning af byggeplads og pause i projektets udførsel;

  • Vejlby Kloakservice afslutter så vidt mulig arbejdet løbende, din lukker huller, jævner vejbane og fjerner materiel, efterhånden som de kommer frem.
  • I tilfælde af, at arbejdspladsen skal forlades omgående, vil Vejlby Kloakservice sende et team på 3-4 medarbejdere, som alle har en ny, negativ Corona-test, til Juelsminde og lukke byggepladsen ned og sørge for, at alle adgangsveje i området er farbare , udgravninger er lukkede og materialer oa er sikret mod frostskader. De samme medarbejdere vil bære masker og undgå enhver form for kontakt til beboerne i området.
  • Ved udsigt til en længerevarende nedlukning af byggepladsen, f.eks. hen over jul og nytår, vil et team, som ovenfor beskrevet, foretage yderligere tiltag i fht. at sikre farbarheden i området og mindske generne ved pløredannelse på vejene.
  • Alle medarbejdere ved Vejlby Kloakservice bliver testet for Corona på mandag og igen ved ugens afslutning. Denne procedure vil fortsætte i de kommende uger, så der hurtigt kan sættes ind med forholdsregler, hvis nogen i firmaet skulle blive smittet.

I forhold til, at undgå social kontakt og holde afstand, opfordres alle til at kontakt undertegnede eller Michael, Vejlby Kloakservice, via telefon eller mail, også selv I møder Michael ude i området og det er fristende at gribe fat i ham og få afklaret et spørgsmål her og nu.

Generelt om arbejdets stade

Flere grundejere har henvendt sig vedr. gener på grund af pløredannelse og ujævnheder i vejene efter afsluttet gravearbejde. Hedensted Spildevand og Vejlby Kloakservice er opmærksomme på problemet og gør hvad vi kan for at afhjælpe.

Pløredannelsen på vejene skyldes, at vejene har været gravet på og jorden er løsnet, og derfor køres op til pløre når jorden står vandmættet som vi ser det nu. Vejene skal udjævnes inden der kan lægges stenmel ud som belægning, men den maskine som anvendes til formålet, er jeg sig selv så tung, at den vil synke i den opgravede jord og kun forværre problemet. Vi er derfor nødt til at afvente, at vi enten får en tør periode, hvor vandet naturligt dræner af jorden, eller vi får noget frost, som vil gøre jorden hård og til at arbejde med og på.

Entreprenøren kører jævnligt en runde i området og lukker de værste huller med grus, men kan selvfølgelig ikke garantere, når han opdager dem alle. Hvis en grundejer har kendskab til huller, som udgør en risiko for gående og cyklister eller for skader på biler, opfordrer vi til at man henvender sig til Michael på tlf. 9189 2480, som vil sørge for, at hullet lukkes med en skovlfuld grus.

Fælles for alle områderne er, ved Hedensted Spildevand og Vejlby Kloakservice gennemgår områderne til foråret og sørger for, ved reetableringen er ordentligt afsluttet alle steder. Der kan være fortælling om efterfyldning af huller, hvor jorden har sat sig eller er kørt på, muldudlægning og eftersåning hvor muldlag og græsfrø er skyllet væk og lignende. Vi forsikrer om, på Hedensted Spildevand ikke forlader området før reetableringen er udført tilfredsstillende alle steder.

Hedensted Spildevand beklager de gener, som gravearbejdet sammen med den megen nedbør fører med sig, og vi håber på forståelse og tålmodighed hos alle som er berørt deraf.

Status på de enkelte etaper:

Etape 1:

Etape 1 er helt afsluttet og reetableringen er godkendt af grundejerforeningen. Som nævnt ovenfor, vil Hedensted Spildevand og Vejlby Kloakservice også have gennemgå området til foråret og udbedre evt. mangler, som måtte vise sig efter vinteren.

Se i øvrigt forrige opdatering til status på Etape 1.

Etape 2:

Gravearbejdet i Etape 2 er nu afsluttet og arbejdet med montering af pumper og el-tilslutning af pumpestationerne er jeg bande.

Vi forventer fortsat, at grundejerne i Etape 2 vil kunne tilslutte deres spildevand til den nye kloak i starten af ​​det nye år, men alt jo med forbehold for, hvordan Corona-pandemien udvikler sig og hvilke restriktioner vi bliver påbudt.

Opkrævning af tilslutningsbidrag forventes sendt ud i løbet af året, men også hendes afhænger det af, hvordan restriktioner påvirker arbejdet hos både entreprenør og Hedensted Spildevand. Hedensted Spildevand vil orientere løbende.

Etape 3:

Gravearbejdet er nu i gang i Etape 3 og forløber indtil videre planlægning.

Hedensted Spildevand har opsat en informationsstavle ved indkøb til området, hvor grundejere og besøgende kan følge med i hvor der er grave.

De grundejere, som ønsker en ændret placering af deres skelbrønd i fht. Det planlagte og valgte ikke har lavet aftale med entreprenøren, opfordres til at kontakte Michael pr. telefon og så vidt mulig træffe aftaler over telefonen. Ved behov for at mødes med Michael på stedet, skal dette foregå iført mundbind og med behørig afstand parterne imellem.

Alle andre henvendelser vedr. kloakeringen bedes rettet til Anna Mondrup på tlf. 2237 5786 eller mail: amvt@k-lar.dk .

Grundet stor usikkerhed om, hvad vi imødeser af nye restriktioner og evt. nedlukning af byggepladsen, er det ikke muligt at give informationer om tidsplan og fremdrift i arbejdet for Etape 3. Grundejerne orienteres løbende og alle er velkomne til, at rette henvendelse til Anna Mondrup, hvis de har spørgsmål eller er usikre på, hvordan de skal holde sig i den givne situation.

 

30.09.2020: Corona-smitten tager til i Danmark og hos Hedensted Spildevand gør vi fortsat hvad vi kan, for at begrænse den direkte kontakt med borgerne og borgerne imellem, for dermed ved bremse eventuel smittespredning. Derfor afholder ingen fælles informationsmøder, hver forbindelse i forbindelse med opstart eller aflevering af kloakprojekterne. Grundejere, der har spørgsmål eller ønsker, f.eks. om placering af deres skelbrønd eller vedr. retablering af deres område, må enten henvende sig direkte til entreprenøren, som arbejder i området, eller kontakt Hedensted Spildevand pr. telefon. Vi kan stadig aftale ved mødes i området, når bare vi holder afstand og ikke er så mange ad gangen.

Lasse Røjkjær Toftebjerg er på barsel i tre måneder frem til årsskiftet. Indtil da skal alle henvendelser vedr. kloakeringen af ​​sommerhusene i Juelsminde ske til Anna Mondrup fra kLAR Miljørådgivning på mail: amvt@k-lar.dk eller på telefon: 22 37 57 86. Anna vikarierer for Lasse mens han er på barsel.

Status på de enkelte etaper:

Etape 1:

Etape 1 er afsluttet og grundejerne i Etape 1 kan tilkobles deres spildevand til den nye kloak. Fristen for tilkobling er hund først til maj 2021, så der er god tid valg.

Husk at kloakarbejde på privat grund skal udføres af en autoriseret kloakmester. Det er kloakmesteren, som giver kommunen besked og indsender kloaktegning, når tilkoblingen til det nye system er udført.

Hedensted Kommune har sendt opkrævning på tilslutningsbidrag til grundejerne i Etape 1. Tilslutningsbidraget opkræves, når der findes mulighed for tilslutning, også selvom man tilslutter senere, f.eks. fordi grunden ikke er bebygget eller man af anden grund har aftalt at tilslutte senere.

Det er aftalt med grundejerforeningen, ved entreprenøren lægger nogle bunker med stenmel til efterfyldt og reparation af fællesvejene. Entreprenøren lægger bunkerne ud til foråret, når alle tre etaper er eller er ved at blive reetableret.

TILLYKKE MED JERES NYE KLOAK! Hedensted Spildevand håber I bliver glade for den.

Etape 2:

Gravearbejdet er i fuld gang i Etape 2 og entreprenøren forventer at være færdig til udgangen efter oktober. Derefter går elektrikeren i gang med at etablere strømforsyning til pumpestationerne og Hedensted Spildevand sætter pumperne i. Vi forventer, at grundejerne i Etape 2 kan tilslutte deres spildevand til de nye skelbrønde lige efter nytår. Jeg vil selvfølgelig få nærmere besked derom.

Hedensted Spildevand forventer ved sende opkrævning på tilslutningsbidrag ud i løbet af februar 2021, men alt med forbehold for, hvordan Corona-pandemien udvikler sig og hvilke restriktioner der bliver sat i værk.

For Etape 2 er der frist til udgangen af ​​2021 for tilslutning til den nye kloak.

Ligesom i Etape 1 lægger entreprenøren bunker med stenmel til efterfyld og reparation af fællesvejene. Bunkerne lægges ud samtidig i alle tre etaper i løbet af foråret.

Etape 3:

Kloakeringen i Etape 3 starter op. Entreprenøren flytter forskellige maskiner og byggepladsen til Etape 3 i denne uge og i næste uge går arbejdet rigtig i banden.

Entreprenøren forventer at være færdig med gravearbejdet inden jul. El-arbejdet og etablering af pumper vil foregå i januar og grundejerne i Etape 3 vil formodentlig kunne tilslutte deres spildevand til de nye skelbrønde i løbet af februar / marts. Det er dog for tidligt at sige noget om, præcist hvornår arbejdet er færdigt, da anlægsarbejde i vintermånederne altid er forbundet med en vis usikkerhed i forhold til vind og vejr, forhøjet grundvand mv

Hvis der er grundejere i Etape 3, ønsker den at ændre til placeringen af ​​deres skelbrønd og ikke have lavet aftale derom, der kan vælges nu. Jeg skal blot markere den nye placering for skelbrønden med én af de hvide pinde, entreprenøren har lagt frem. Så undersøger entreprenøren og Hedensted Spildevand om jeres ønsker kan efterkommere, helt eller delvist, og vi aftaler den endelige placering af jeres skelbrønd med jer. Jeg kan finde hvide pinde ved skurvognen på byggepladsen i Etape 3. Byggepladsen er på plads i Etape 3 i næste uge og jeg er velkomne til at hente og hvid pind der fra mandag (uge 41).

JULEFERIE: Entreprenøren pauser arbejdet og lukker byggepladsen ned mellem jul og nytår, så alle har mulighed for at holde ferie i fred og ro. Alle huller lukker til og afspiller fjernes, så der er køreadgang til alle husene i juleferien.

Det betyder også, at entreprenøren ikke har folk i området mellem jul og nytår, så hvis man har brug for at tale med ham eller lave aftaler, er det nødvendige, at man henvender sig inden ferien og gerne så tidligt som mulig.

Orientering om hvem man skal kontakte i juleferien, hvis der er problemer med kloakken eller andet uforudset, sendes ud lige inden jul.

 

18.08.2020:  Jeg forlængelse af de nye udmeldinger omkring Covid19, så vil der ikke blive afholdt opstartsmøde ved etape 3. Der er udarbejdet og tegnet der viser ca. placering af jeres nye skelbrønd, se tegning hende .

Skulle der være forslag til en ny placering af brønden, vil dette i nogle tilfælde være mulig. Her skal man blot sætte en pind, mærket med brønd, hvor man vil brønden ligger. Der ligger en del pinde ved det hvide mødeskur, længst væk fra Bjørnsknudevej, der er til dette formål.

Lasse Røjkjær Toftebjerg vil sammen med entreprenøren tjekke om det er muligt at flytte brønden til den nye placering.

07.05.2020:  Opkrævningen på tilslutningsbidraget er ikke blevet sendt ud - det skyldes Covid-19-situationen i Danmark. Det er en anden uvist, hvornår vi kan sende opkrævningen ud, men lige nu forventer vi at kunne gøre det i løbet af tredje kvartal for etape 1 og 2, mens etape 3 vil få en opkrævning omkring det tidspunkt, hvor arbejdet forventes at være afsluttet - altså til november 2020.

Status på de enkelte etaper:

Etape 1 blev i uge 18 gjort klar til at vi nu kan pumpe med spildevandet. Nu mangler den sidste reetablering, som pågår indenfor de næste par uger. Der er fra uge 21 mulighed for at koble sig på den nye skelbrønd. Vær opmærksom på, at den enkelte lodsejer har frist for tilkobling indtil maj 2021, så der er fortsat god tid.

Vejen og rabatterne bliver nu reetableret. De steder, hvor der var lagt asfaltknus, får kun samme belægning, hvis grundejerforeningen har en tilladelse. Alternativet er, at vi lægger sort stenmel, hvor vi har gravet. Vi har sørget for fotos af alle veje i området og målsætningen er at aflevere vejene i samme stand, som før vi begyndte at grave. Hvor der har været græs – f.eks. i rabatterne – vil der blive sået græs igen.

Etape 2 er godt i gang og forventes at være helt færdig omkring august 2020. Arbejdet nærmer sig den yderste del af Bjørnsknudevej – når det sker, kan det give udfordringer med at komme helt ud til sit sommerhus i bil. Det samme gælder på de mindre veje, hvor der desværre ikke kan laves en omkørsel.

Også her gælder, at veje og rabatter siden bliver genetableret på samme måde som i etape 1 (se ovenfor).

Etape 3 forventer vi at påbegynde i august 2020, og – hvis alt går vel – afslutte den i uge 45.
Vi sender på forhånd et brev ud til alle lodsejere i denne etape, da jordbundsforholdene her er noget anderledes end de andre steder – bl.a. skal vi have taget billeder af alle huse i området.

19.03.2020: I forlængelse af de nye udmeldinger omkring Corona virus, så vil der ikke blive afholdt opstarts møde ved etape 2. Der er udarbejdet en tegning der viser ca. placeringen af jeres nye skelbrønd, se tegning her. Skulle der være forslag til en ny placering af brønden, vil dette i nogen tilfælde være muligt.

Her skal man blot sætte en pind mærket med brønd, hvor man ønsker brønden placeret. Der ligger en del pinde ved det hvide mødeskur længst væk fra Bjørnsknudevej, som er til dette formål.

Lasse Røjkjær Toftebjerg vil sammen med entreprenøren, tjekke om det er muligt at flytte brønden til den nye placering.

Der er kommet nyt omkring kloakeringen af de tomme grunde i området, ønsker man ikke at grunden skal kloakeres nu så skrives den ud af spildevandsplanen. Ønskes det på et senere tidspunkt at få grunden kloakeret, så kan der laves en privatretslig aftale med Hedensted Spildevand om at blive koblet til spildevandsnettet i området.

En sådan aftale vil have lidt flere omkostninger, end at grunden bliver kloakeret nu. Men systemet kan godt håndtere de ekstra grunde.

28.02.2020: Gravearbejdet forløber planmæssigt, dog er fremdriften udfordret af de store mængder regn der er faldet i området. Entreprenøren mener at grundvandet den seneste måned er steget omkring en halv meter.

Vibevænget er stort set færdigt, her mangler der blot, at rabatter og vejen bliver reetableret. Ellers er alle trykledninger/hovedledninger gravet i jorden i område midt. (det er de sorte rør der stikker op rundt omkring).

Det forventes at grave arbejdet i område syd vil starte omkring april.

 

Baggrund for projektet

Baggrunden for igangsættelse af projektet er en væsentlig bekymring i relation til den fortsatte badevandskvalitet.

Denne bekymring skal ligeledes ses i lyset af de varslede klimaændringer, der bl.a. forventes at medføre stigende grundvandsspejl og havvandstand. Dermed sættes f.eks. i dag velfungerende nedsivningsløsninger under pres, ligesom det vil blive vanskeligt at give tilladelse til etablering af nye nedsivningsløsninger.

Hedensted Kommune oplever desuden et stigende antal ansøgninger om ombygning og tilbygning til de eksisterende sommerhuse i området, hvilket giver anledning til at tro, at spildevandsbelastningen fra området som helhed vil øges i de kommende år.

Spildevandstillægget nr. 5 (2015-2020) er godkendt af Hedensted Kommune, derved sikres en fremtidig samlet koordineret spildevandsbortskaffelse for Juelsminde sommerhusområde.

Derved opnås en højere sikkerhed for korrekt afledning og rensning af spildevandet. Med tillægget medtages derfor alle de i dag ukloakerede ejendomme i Juelsminde sommerhusområde, ca. 475 ejendomme. Oplandet udgør samlet ca. 55 ha.

Status på udbud

Pumpeudbuddet blev vundet af Xylem Water Solutions Denmark ApS. De levere pumpebrønde, og pumper til projektet. Xylem har ligeledes stået for at dimensioner trykledningerne og pumper.

Entreprenørudbuddet blev vundet af Vejlby Kloakservice, de vil stå for at grave brønde, trykledninger, stikledninger og skelbrønde ned i jorden. Vejlby Kloakservice kommer fra Harboøre og har lavet lignende projekter, som kloakeringen af sommerhusområder. Jordforholdene i Juelsminde minder meget om de jordtyper der findes i Harboøre, med høj grundvandsstand i sandjord.

El-tilslutningen til pumperne vil blive udført af Daugaard El, der står for at lave strøm til alle de nye pumper i området.

Arbejdets udførelse

Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet en detaljeret tidsplan for projektet.

I slutning af 2018 startede vi op på at forberede vores egne systemer til at kunne modtage det spildevand der fremadrettet vil blive tilledt fra sommerhusområderne.

På nuværende tidspunkt har vi ikke taget stilling til, hvilket system der vil blive etableret, ej heller hvornår dette vil ske og i hvilke.

I 2019 starter vi med at udføre geotekniske undersøgelser i området, hvilket skal give en bedre forståelse af de anlægstekniske udfordringer der er i forbindelse med at grave i jorden så tæt på kysten. Disse undersøgelser vil foregå i det første halvår af 2019.

Sidst i november 2019, vil selve gravearbejdet begynde i området. Hele projektområdet er nu blevet inddelt i deletaper 1, 2 og 3. Der vil være start fra Fasanvej, hvor spildevandet fra etape 1 og 2 bliver koblet til det eksisterende system. Etape 3 vil blive koblet til omkring Rousthøjs Alle.

Se etapeplan her: 

17.01.2020: Entreprenøren har nu opstartet etape 1, der er begyndt med Vibevænget. Herefter vil arbejdet rykke videre op mod Fasanvej.

Sidst i februar vil der blive indkaldt til opstartsmøde omkring etape 2.

Lasse Røjkjær Toftebjerg vil starte med at sidde i den hvide skurvogn fredage d. 24/01, 28/02 fra klokken 9-15. Skurvognen er placeret på Bjørnsknudevej 14, 7130 Juelsminde.

 

19.11.2019: Da der er ved at blive etableret pumpestationer i sommerhusområdet i Juelsminde, vil tømning af septiktanke ikke længere blive foretaget af Hedensted Spildevand. Jeres spildevand ledes fra og med 2020 til pumpestationerne, og sommerhusområdet er derfor ikke længere med i den obligatoriske ordning vedr. tømning af septiktanke.

I skal selv sørge for tømning og sløjfning af septiktanken, når I får spildevandet ledt til pumpestationen. 

Tidsplan

Der er sendt 430 breve ud til de berørte lodsejere i sommerhusområdet. Skulle du ikke have modtaget brevet, så kan det findes her på siden. Der er udsendt to type breve, et til storparceller, og et til alle der selv ejer deres grund. Der er nemlig forskel på hvordan de to områder bliver kloakeret.

Der er lagt en foreløbig tidsplan op på denne side, hvor det kan ses hvad der er sket af arbejder siden spildevandsplantillægget blev vedtaget.

Gravearbejdet starter her i november, når de sidste tilladelser er i hus.

Brev - storparceller (20.02.2019)

Brev - grundejere 20.02.2019)

Tidsplan (20.02.2019)

Tidsplan  (17.12.2019)

 

Principtegning

Der er udført en principtegning omkring hvor langt Hedensted Spildevand går ind på grunden. På denne tegning er det angivet hvad man som lodsejer skal betale og hvad Hedensted Spildevand betaler. 

Principtegning

 

Informationsmateriale

Slides fra borgermøde (06.03.2017)

Spørgsmål og svar fra borgermøde (20.04.2017)

Kloakering af sommerhusområde 1. etape (27.05.2019)

Opstartsbrev etape 1 (18.11.2019)

Spørgsmål og svar borgermøde den 8/12-2019 (17.12.2019)

 

Kontaktpersoner

Hvis du har spørgsmål til anlægsarbejdet, er du velkommen til at kontakte projektlederen:

Lasse Røjkjær Toftebjerg

Tlf.: 7674 9272

Mail: lat@hspv.dk

 

Spørgsmål til tilladelser og spildevandsplaner:

Hedensted Kommune

Spildevandsafdeling

Tlf.: 7975 5626

Mail: spildevand@hedensted.dk

 

Spørgsmål til byggemyndighed, tegninger på egen grund:

Hedensted Kommune

Byggestraks-service

Tlf .: 7975 5605

Mail: fritidogfællesskab@hedensted.dk

 

Entreprenør:

Vejlby Kloakservice

Jens Kristian Abilctrup

Tlf. 2335 4575

Mail: mail@vejlbykloakservice.dk

 

Tilbage

 

 

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen.Læs mere her