Nyheder


Her kan du se aktuelle nyheder fra Hedensted Spildevand...

18

okt 2017

Hedensted Spildevand med i udviklingsprojekt

Udvikling af modstandsdygtige betonrør

Udvikling af modstandsdygtige betonrør til aggressive miljøer II

Projektstart november 2016. Projektafslutning september 2019.

Korrosion af betondele i afløbssystemer er et væsentligt problem i dag, både nationalt og internationalt. Normalt er kloakvand ikke skadeligt for beton, men på strækninger uden ilt, kan bakterier under anaerobe forhold danne svovlbrinte. Når svovlbrinten kommer i kontakt med ilt, dannes svovlsyre/-syrling, som nedbryder den basiske cementpasta i betonrøret og dermed reducerer levetiden.

Teknologisk Institut udførte i perioden januar 2013 til december 2015 projektet ”Udvikling af modstandsdygtige betonrør til aggressive miljøer”. I projekt blev fire teknologier testet med henblik på at øge modstandsdygtigheden af betonrør. Resultaterne viste en forbedring af modstandsdygtigheden for alle afprøvede teknologier. De mest lovende resultater blev opnået for emnerne støbt med delvis erstatning af de traditionelle tilslagsmaterialer med kalktilslag. Der kan læses mere om projektets resultater i rapporten for Miljøstyrelsen.

Med dette projekt, vil Teknologisk Institut arbejde videre med resultaterne fra det foregående projekt. Der tages udgangspunkt i teknologien med kalktilslag, som optimeres så den bedste syrebestandighed opnås. Samtidig vil der sideløbende arbejdes med udførsel og kvalitet, for at sikre et ensartet højt kvalitetsniveau i forbindelse med fremstillingen af rør.

Mål for projektet

Projektets hovedformål er at mindske det årlige værditab i samfundet som følge af svovlbrintekorrosion af betonkloakrør. Målet opnås gennem en række delmål, herunder:

 • Etablering af det videnskabelige grundlag for videreudvikling af betonsammensætningen og produktionsmetoder.

 • Udvikling af materiale sammensætninger og optimering af produktionsbetingelser.

 • Dokumentation af udførselsmetoder og kvalitetsstyring med henblik på at sikre et ensartet kvalitetsniveau.

 • Fuldskalatest af de fremstillede rør.

 • Opnå en bredt kendskab blandt aftagere og slutbrugere til de nye produkter og de fordele produkterne har i aggressivt miljø.

Deltagere

 • Teknologisk Institut

 • RC Beton A/S

 • Aalborg Kloak A/S

 • DIN Forsyning A/S

 • Fredericia Spildevand & Energi A/S

 • Hedensted Spildevand A/S

 • Jammerbugt Forsyning A/S

05

okt 2017

Aflæsning - vandmåler

Aflæsning af vandmåler  

Har du modtaget et aflæsningskort fra Hedensted Spildevand, kan du indberette aflæsningen her http://digitalaflaesning.dk?k=hedensted 

Aflæsningen er pr. 31.10.2017 (du kan indberette, så snart du modtager kortet) Fristen for indberetning er den 07.11.2017.

Modtager vi ikke aflæsningen, vil du modtage en påmindelse om måleraflæsning og der opkræves gebyr kr. 125,00. 

Indberettes aflæsningen ikke efter modtagelse af aflæsningskort og påmindelse om måleraflæsning, vil forbruget blive skønnet og der opkræves yderligere gebyr kr. 125,00. 

Aflæsningskort udsendes til: 

 • Forbrugerne ved Øster Ørum Vandværk (vi afregner vand for dette vandværk)

 • Forbrugerne ved Båstrup By Vandværk, Eriknauer Vandværk, Haurum Vandværk, Klaksmøllevej Vandværk og Urlev Vandværk

 • Forbrugere med bimålere, der ikke aflæses til vandværkerne

 • Forbrugere med egen boring, der har opsat måler

Alle øvrige forbrugere skal IKKE indberette aflæsning hertil

Hedensted Spildevand har indgået aftale med de øvrige vandværker i kommunen om køb af aflæsninger fra vandværkerne.

Har du derfor aflæst til et vandværk, er det denne aflæsning vi bruger til afregning.

 

 

 

 

 

24

aug 2017

Strandparken, Juelsminde

Sikring af kanal...

Hedensted Spildevand A/S udfører sammen med Landindvindingslaget Søkjær, en sikring af bund og sider i kanal 1 fra Strandparkvej til ca. 60 meter efter overkørslen ved Storstranden.

Sikringen foregår ved, at indsnævringer fjernes, og at der udlægges sten i et ca. 35 cm. tykt lag i bund og på sider.

 

Læs mere her.......

04

aug 2017

Vandafledningsbidrag

Aconto for perioden 01.07.2017 - 31.12.2017 for vandafledningsbidrag

I august udsendes aconto opkrævning for perioden 01.07.2017 - 31.12.2017.

Betalingsdato er 1. september 2017.

Har du tilmeldt betalingen via NETS (betalingsservice), vil opkrævningen fremgå af din betalingsoversigt for september 2017.

Har du tilmeldt e-Boks, vil opkrævningen komme i e-Boks.

Der er også mulighed for at få opkrævningen sendt pr. mail. Der kan ske tilmelding via Hedensted Spildevands hjemmeside - "Min forsyning".

I "Min forsyning" findes ligeledes tidligere opkrævninger og forbrug.

Har du solgt din ejendom, men stadig modtager opkrævning, kan det skyldes, at vi IKKE har modtaget meddelelse om ejerskifte. Du skal selv sørge for afmelding af betalingsservice, hvis du har dette tilmeldt.

Følgende oplysninger kan sendes til lg@hspv.dk eller anmeld ejerskifte  her Der vil herefter blive udarbejdet flytteafregning.

 • Købernes navne og gerne cpr. nr./CVR nr.
 • Aflæsningstal på vandmåler
 • Salgsdato

(Der afregnes ikke med lejere)

Har du rettelser eller spørgsmål til opkrævningen, kan vi kontaktes på tlf. 7023 5766 eller du kan sende en mail til lg@hspv.dk

17

jul 2017

Blæsbjergvej i Hedensted - Kloaksanering

Kloaksanering

Den eksisterende fællesledning i vejen er i meget dårlig stand og i regnvejr er fortyndet spildevand fra området medvirkende til at give miljøproblemer i Torup Bæk.

Læs mere her

Spring til årstal

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Separatkloakering

Separatkloakering på din ejendom, er adskillelse af dit regnvand fra dit spildevand.Læs mere her