FAQ

Her kan du finde svar på en samling af spørgsmål, som typisk opstår ifb. med spildevand. Finder du ikke hvad du søger, er du velkommen til at kontakte Hedensted Spildevand.

 

Hvad er spildevand?

Spildevand er betegnelsen for brugt brugsvand fra husholdninger, industri og landbrug m.m.

 

Ved husholdningsspildevand forstår man, det vand der kommer fra toilet, badeværelse, køkken og bryggers m.m. Udover menneskelige affaldsstoffer indeholder spildevandet i dag utrolig mange kemikalier og miljøfremmede stoffer, som ikke er nedbrydelige i naturen.

Uden for skellet
Hedensted Spildevand ejer og driver et 850 km langt kloaknet, som forbinder omkring 20.000 ejendomme og virksomheder. Spildevandet behandles på fem renseanlæg.
Vores ambition er, at du får en professionel og venlig service. Vi arbejder samtidig på at modernisere og udvikle kloaksystemet og renseanlæggene.

Hedensted Spildevand har ansvaret for den del af kloaksystemet, som er uden for din grund.

Inden for skellet
Du er som grundejer forpligtet til at vedligeholde og reparere dit eget kloaksystem. Det er derfor dit ansvar at sørge for, at dine tagrender, brønde og afløbsledninger er i orden, så regn- og spildevand ledes væk uden at blive til gene for trafikken, dine naboer eller andre.

 

Dit ansvarsområde af afløbssystemet er alt, hvad der befinder sig på din grund indtil skel.

 • Hæld ikke spildevand ud i regnvandsledningen (f.eks. sæbevand ved vask af vinduer/bil, sand, olie m.m.)
 • Brug regnvand til havevanding.
 • Begræns forbrug af drikkevand til udendørsaktiviteter.
 • Skyl ikke bleer, vatpinde m.m. ud i toilettet.
 • Hæld ikke fedt i køkkenvasken. Brug f.eks. en gammel mælkekarton og smid den i skraldespanden, når fedtet er størknet.
 • Hæld aldrig maling, terpentin, medicinrester eller andre miljøfarlige stoffer i kloakken. Det skader miljøet.
 • Brug miljøvenlige rengøringsprodukter.
 • Dosér vaskemidlerne rigtigt.
 • Brug ikke kemikalier til at rense afløb og faldstamme. Hæld i stedet jævnligt kogende vand i afløbet. Det kan forebygge dårlig lugt og sæbepropper i køkkenfaldstammen.
 • Tagrender bør renses hvert år efter løvfald
 •  
Hvordan kan jeg selv holde øje med mit afløb?

Sørg for:

 • At der er fri adgang til alle dæksler – ingen dæksler må være gemt under fliser, jord, græs eller lignende.
 • At rense tagrender, nedløbsrør og brønde med jævne mellemrum
 • At løfte brønddækslerne af og til – hvis der står vand i gennemløbsbrøndene, kan det være tegn på, at afløbssystemet snart tilstopper. Aflejringer kan evt. spules ud med en have slange. I modsat fald bør du kontakte et firma, der udfører kloakrensning
 • At være opmærksom på, at rødder fra store træer kan tilstoppe kloakledninger.
 • At tjekke alle gulvafløb i huset – de skal være rene og vandfyldte for at undgå lugtgener
 • Ikke at smide kemikalier og uopløselige stoffer, som f.eks. hygiejnebind, vatpinde og kattegrus i afløbet
 • At begrænse udskylning af fedtstoffer, f.eks. fritureolie og stegefedt for at undgå ”fedtpropper” i kloakken


Vandet forsvinder langsomt fra håndvask eller gulvafløb

 • Det kan skyldes, at dine vandlåse trænger til at blive renset. Hvis du ikke selv er i stand til at rense vandlåsene, så kontakt en autoriseret VVS-installatør.

 

Må jeg bruge affaldskværn

 • Det er ikke tilladt at bruge affaldskværn, da kloakken kan stoppe til. Alt madaffald skal smides i skraldespanden eller komposteres.

 

Hvorfor er der vandlåse

 • En vandlås sikrer, at kloaklugt ikke kan komme ind i huset via et afløb (f.eks. i et badeværelse)
 • En vandlås kan tørre ud, hvis der ikke regelmæssigt ledes vand til den, og dermed kan kloaklugt trænge ud i rummet.

 

Vandet forsvinder langsomt når der skylles ud

 • Det kan være tegn på forstoppelse i kloakledningen. Hvis det sker, så er det en god idé at begynde med at løfte dækslet til din rensebrønd ved skel.
 • Hvis rensebrønden er fuld af vand, er der stor sandsynlighed for, at kloakledningen er blokeret i vores del af stikledningen.
 • Hvis kloakledningen er stoppet, samtidig med at rensebrønden er tom, så er forstoppelsen opstået i den private del af stikledningen – i den situation skal du kontakte et privat spulefirma eller en autoriseret kloakmester for at udbedre problemet. Denne udgift er for egen regning.
 • Hvis du ikke har en rensebrønd, så er ansvaret dit! Du skal have en rensemulighed på dine afløbsinstallationer.

Hvad gør jeg hvis der lugter af kloak inde i huset?

 • Lugt fra husets interne installation bør ikke forekomme. Sker dette alligevel, kan indvendige kloakledninger være utætte – kontakt da en autoriseret kloakmester.
 • Lugt fra kloakken kan opstå i toilet, kældre og køkken, når vandlåse på husets installationer suges tomme. Dette kan ske, når en spulevogn arbejder på vejen eller ved din ejendom, eller når det regner kraftigt. Vandlåse kan også udtørre, hvis de ikke bruges i lang tid. 
 • Når du opdager lugten, så åbn for vandhanerne og træk i toilettet, så vandlåsene igen fyldes med vand.
 • Der kan udmærket komme kloaklugt fra gulvafløb og håndvask uden der er defekter.
 • Afløb og håndvask skal renses jævnligt, især de nye gulvafløb med indbygget vandlås.
 • Hedensted Spildevand har lovgivningsmæssigt en forpligtigelse til at aftage kloakvand fra terræn.
  Hvis man har et afløb i kælderen, kan der være risiko for at kloakvand løber baglæns ind i kælderen.
  Risikoen er større i forbindelse med store regnskyl, idet kapaciteten i hovedledningen ikke kan håndtere de store regnvandsmængder.


  Hvad gør jeg ifb. med kælderoversvømmelse?
  Har du fået kælderoversvømmelse skal du kontakte dit forsikringsselskab. De kan oplyse, om de muligheder, du har for at få rengjort din kælder, og for at få erstattet de ting, som har lidt skade. De kan også fortælle, hvad du ellers kan gøre.

   

  Hvad gør jeg, så det ikke sker igen?
  Du skal kontakte en autoriseret kloakmester, han kan gennemgå dit kloaksystem og vejlede dig om, hvilke metoder der passer dig og dit hus bedst, samt hvordan problemerne kan løses. Det er også ham, der skal udføre arbejdet.
  Hvis du vil mindske risikoen for vand i kælderen efter kraftige regnskyl, foreslår vi, at du enten installerer en pumpe eller et såkaldt højvandslukke. På kort sigt kan begge disse velafprøvede metoder naturligvis føles som en væsentlig investering, men på lang sigt er der tale om en økonomisk besparelse, en mulighed for værdiforøgelse og et større velbehag ved at bo i dit hus.

 • Kontakt Hedensted Kommune på tlf. 7975 5000 for at høre, om de har oplysninger om det interne kloaksystem på din ejendom.

  Du må gerne selv vedligeholde tagrender, nedløbsrør m.m., som ligger over jorden.

  Kloak arbejde under jorden skal du få en autoriseret kloakmester til at udføre. Når arbejdet er færdigt og godkendt, skal den autoriserede kloakmester sende dokumentation på det udførte arbejde til Hedensted Kommune.

  Dokumentationen omfatter en underskrevet færdigmeldingsblanket og en tegning over kloaksystemet på grunden.

  Erklæringen er kloakmesterens og din dokumentation for, at arbejdet er udført efter forskrifterne. Det er vigtigt, at du sikrer dig, at kloakmesteren sender erklæring og tegning, og at du får en kopi heraf.

  Hvis du har en ejendom med fælleskloak, hvor regnvand og spildevand bliver afledt i samme rør, og du planlægger at renovere store dele af dit kloaksystem, anbefaler vi, at du overvejer at få udført eller forberedt separatsystem på grunden. I så fald skal de to systemer kobles sammen inden for skel og tilsluttes i det eksisterende stik.

  Må jeg nedsive regnvand?
  Det er en god idé at undersøge mulighederne for nedsivning af regnvand i faskiner på din grund.
  Du kan finde flere oplysninger om faskiner og infiltrationstest på Teknologisk Instituts hjemmeside


  Kontakt Hedensted Kommune på tlf. 7975 5000 for yderligere information om tilladelse til nedsivning.

Hvis der lugter af kloak i området

Kontakt Hedensted Spildevand

 

Hvorfor er der vand på vejen?
En stoppet vejafvandingsrist (rendestensbrønd) kan være skyld i, at overfladevand ikke kan løbe væk. Det er sandsynligvis tilfældet, hvis der står blankt vand over vejafvandingsristen eller vejen.
Hvis det er tilfældet, så skal du kontakte Hedensted Kommune på tlf. 7975 5000.

Hvad skal jeg gøre hvis kloakdæksler klaprer på offentlig vej

Kontakt Hedensted Spildevand

 

Hvem kontakter jeg ved hul i vejen?

Kontakt Hedensted Kommunes på tlf. 7975 5000 for yderligere information.

 • Hedensted Spildevand arbejder løbende på at forstærke kloakkernes kapacitet og udvider løbende ledninger og bassiner, med et mål om færre oversvømmelser på terræn.
  Idet Hedensted Spildevand ikke skal sikre kældre, vil det være den enkelte grundejer, som skal sikre sin kælder.

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER