VIGTIG INFORMATION – Læs mere her…

Adgangsforhold tømningsordning

ADGANGSFORHOLD – INFORMATION OG ANSVAR

Grundejer skal sørge for, at eventuel beplantning langs med vejarealer ind til skel beskæres således, at der er en frihøjde på minimum 4 meter og en fri passage på 3 m i bredden.

Hedensted Kommune kan kræve, at grundejere etablerer en kørefast vendeplads i nærheden af bundfældningstanken, hvis dette vurderes at være nødvendigt for tømning af tank.

 

Grundejere skal sørge for opfyldelse af følgende forhold for at slamsugeren kan tømme bundfældningstanken:

 

  • Dækslet til bundfældningstanken skal være placeret i terrænhøjde og være synligt. Hegn og porte skal være åbne, og løse hunde skal holdes væk.
  • Dækslet til bundfældningstanken skal være tilgængeligt og være nemt at løfte af tanken.
  • Dækslet må maksimalt veje 50 kg og skal kunne håndteres af én person ved brug af de krævede hjælpemidler.
  • Grundejer skal kunne acceptere almindelige gener ved tømning af bundfældningstanken med slamsuger som følge af forsigtig fremføring af slamsugerslangen og kan ikke kræve erstatning for eventuelle mindre skader på beplantning m.v.
  • Da tømningen af bundfældningstanken foretages med KSA/slamsluger skal grundejeren sørge for adgang til bundfældningstanken via en kørefast adgangsvej således, at KSA/slamsuger kan nå bundfældningstanken inden for en afstand af maksimalt 50 m.
  • Der skal være minimum 10 cm plads omkring dækslet til bundfældningstanken, så entreprenøren kan vippe dækslet af og lægge det ved siden af bundfældningstankens åbning. Dækslet må højst veje 50 kg. Dæksler der vejer over 50 kg løftes ikke af entreprenøren.
  • Såfremt ovennævnte forhold ikke er i orden vil du blive opkrævet et gebyr på forgæves kørsel.
  • Bundfældningstanken tømmes helt for slam og spildevand, og genfyldes med rejektvand. Efter tømning sendes en tømningsattest, enten via SMS eller e-mail (hvis du har tilmeldt dig denne ordning). På tømningsattesten kan du se, om der er fejl eller mangler ved bundfældningstanken.
  • Har du el installationer eller pumpe i septiktanken, bør du kontrollere at disse fungerer korrekt efter endt tømning. FKSSlamson A/S kan ikke holdes ansvarlig for manglende funktionalitet af pumper og el installationer i din septiktank.
  • Bleer, bind og vat må ikke skylles ud i toilettet, da det kan stoppe afløb og kloak. Kemikalier, olie og medicin hører heller ikke hjemme i toilettet.

 

 

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER

Spildevand
Erhverv
Tømningsordning
Sikkerhed
Kundeservice
Om os